Kraśnicki - malinowy powiat!

Zgłoszenie zamiaru wykonania czynności, robót lub urządzeń lub innych działań niewymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

- wniosek zgłoszenia wg wzoru;

- kopia aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań 
i zasięgiem ich oddziaływania;

- odpowiednie szkice lub rysunki;

- oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

- zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego.

- opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku pełnomocnictwa.

Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik (punkt informacyjny, parter).

 

 

dokonanie zgłoszenia zwolnione jest z opłaty skarbowej.

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa  opłata w wysokości 17,00 zł.

 

przyjecie zgłoszenia lub wniesienie w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia sprzeciwu w formie decyzji.

- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm);

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 783, z późn. zm.); 
 - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

 

od decyzji służy do odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie lub Krakowie (właściwość zgodnie z obszarem działania), za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego.

Zgłoszenia wymaga:

1) wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej;

2) postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe;

3) przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi;

4) przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne;

5) wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego;

6) odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych;

roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie;

8) wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

 

Uwaga:

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń lub innych działań podlegających temu obowiązkowi. Do wykonywania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej.

Jeżeli zamierzenie inwestycyjne obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia, wnioski dotyczące tych działań rozpatruje się w ramach jednego postępowania zakończonego udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego.

 

 

 

Formularze i załączniki:

wzór zgłoszenia [docx, 17.28 KB]

Kategorie:

Zgłoszenie

Jednostka prowadząca:

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.