Kraśnicki - malinowy powiat!

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20

30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku- nie wcześniej jednak niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu w Kraśniku Uchwały w sprawie podziału środków PFRON na dany rok

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 127, poz. 721 z póź. zm.). ● Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ( Dz.U. Nr 194, poz. 1404 ).

brak

UwagiPo pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzonych negocjacjach z pracodawcą w przedmiocie wysokości oraz warunków zwrotu kosztów przewidzianych do uwzględnienia w umowie na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zawierana jest umowa cywilnoprawna pomiędzy Starostą Kraśnickim a pracodawcą, ● Pracodawca po podpisaniu umowy wyposaża stanowisko pracy oraz zatrudnia na nim osobę niepełnosprawną, ● Po spełnieniu powyższych warunków pracodawca przedkłada wystąpienie, w którym przedstawia poniesione koszty wyposażenia stanowiska pracy i otrzymuje zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod warunkiem pozytywnego odbioru stanowiska pracy przez Państwową Inspekcję Pracy.

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Spraw Społecznych

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany