Kraśnicki - malinowy powiat!

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wymagane dokumenty:

 

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo Zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego:

1.Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych ( oryginał )  zawierający adres siedziby stowarzyszenia zwykłego ( telefon kontaktowy ), imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej . Wniosek podpisuje Przedstawiciel  reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu ( w zależności od  zapisów zawartych  w Regulaminie ), załączając:

a) Regulamin stowarzyszenia ( oryginał ), określający w szczególności jego nazwę, cel/cele, teren i środki działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz w zależności od typu regulacji wybranych przez założycieli – zapisy stanowiące o :

- Przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie lub

- Zarządzie  Stowarzyszenia (stowarzyszenie, które zamierza posiadać Zarząd, określa w regulaminie  tryb jego wyboru i uzupełnianie składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych,

- Komisji Rewizyjnej ( stowarzyszenie, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie tryb jego wyboru i uzupełnianie składu, jego kompetencje )

 b) Listę założycieli stowarzyszenia zwykłego ( minimum trzy osoby ), zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli  ( oryginał ),

c) Protokół z  Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia  ( podpisany przez przewodniczącego zebrania ),

d)  Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,

e) Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

 

Stowarzyszenie zwykłe powstaje  i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, parter

brak

7 dni od dnia wpływu wniosku na:
- wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub
- wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku lub
- złożenie do Sądu wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia.

  1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.  z 2015 poz. 1393 z pózn. zm.) 
  2. Ustawa z dnia 25 września  2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)

- Na postanowienie sądu o zakazaniu założenia stowarzyszenia przysługuje środek zaskarżenia w trybie cywilnoprawnym.
- W przypadku nie dokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek   o zakazanie założenia stowarzyszenia – przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.


Informacja dla Stowarzyszeń !

Z dniem 20 maja 2016 r. weszła w życie  nowelizacja Ustawy z dnia                   7 kwietnia 1989 r.   Prawo  o stowarzyszeniach ( Dz.U z 2015 r. poz. 1393                    z późn.zm.). Zmiany dotyczą  zarówno stowarzyszeń nowo zakładanych jak                   i tych, które już  funkcjonują.

Ważne zmiany  dla stowarzyszeń zwykłych !

W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji Ustawy                  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych  mają do wyboru:

  1. dostosować swoje regulaminy i zasady działania do nowych przepisów, korzystając z możliwości jakie daje nowelizacja  i  uzyskać wpis do nowej ewidencji  stowarzyszeń  zwykłych prowadzonej przez starostę,   o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
  2. nie dostosowywać regulaminów i nie uzyskiwać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych  prowadzonej przez starostę, wówczas po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji,  zostaną  rozwiązane   z mocy prawa. Brak nowego wpisu do ewidencji oznaczać będzie rozwiązanie z mocy prawa.

Do dnia dokonania wpisu do „Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych ” prowadzonej przez organ nadzoru, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych. Ostateczny termin uzyskania wpisu upłynie 20 maja 2018 r.

Formularze i załączniki:

Lista założycieli stowarzyszenia [doc, 32.5 KB]

wniosek o wpis do ewidencji [doc, 17.5 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Organizacyjny

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany