Kraśnicki - malinowy powiat!

Rzeczy znalezione

Wydział Organizacyjno - Prawny  i Kontroli Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, III piętro. pok. 306

Koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru. Rzecz wydaje się osobie uprawnionej dopiero po uiszczeniu przez nią kosztów.

Zgodnie z niżej cyt. ustawą

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)Biuro pracuje w godzinach pracy urzędu.
Zakres działania:
1.      odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy na terenie Powiatu Kraśnickiego bądź przez mieszkańców Powiatu
2.      przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych
3.      poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
4.      wydawanie rzeczy znalezionych.
Starosta może odmówić przyjęcia rzeczy znalezionej, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

Prawa i obowiązki znalazcy:

-  Jeśli znalazca zna osobę uprawnioną do odbioru rzeczy oraz jej miejsce pobytu powinien niezwłocznie zawiadomić ją o znalezieniu rzeczy i wezwać do jej odbioru,

-   Jeżeli znalazca nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę,

-   W przypadku znalezienia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, gdy znalazca  nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę,

-  W przypadku gdy cechy zewnętrzne znalezionej rzeczy lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego tj.: legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania, znalazca oddaje rzecz lub dokument niezwłocznie staroście,

-  W przypadku, gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda. Rodzaje, wysokości a także warunki i tryb przyznawania nagród określa Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze rozporządzenia.

Przypadki szczególne:

- Znalazca rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje  rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje,

- Znalazca rzeczy, który znalazł ją w budynku publicznym lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia lub środka transportu publicznego Zarządca przekazuje rzecz Staroście  po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy.

Prawo żądania znaleźnego:

- Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru,

- W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby. Znalazca może zgłosić żądanie  znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

Wydanie rzeczy znalezionej osobie uprawnionej może nastąpić:

- Po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo własności, a w przypadku braku takiego dokumentu po określeniu jego wyglądu i podaniu cech świadczących, że rzecz jest jej własnością,

- Po uiszczeniu kosztów przez osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

Zasady nabycia własności rzeczy znalezionej:

- Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie,

- Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę,

- Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe

Kategorie:

Informacja

Jednostka prowadząca:

Wydział Organizacyjny

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany