Kraśnicki - malinowy powiat!

Zmiana w operacie ewidencji gruntów i budynków

Starostwo Powiatowe Kraśnik Wydział Geodezji Ul. Kolejowa 6 23-200 Kraśnik

Brak opłat

Do 30 dni

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2005 Nr 240, poz. 2027 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. Nr38, poz.454) Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręcdzenie decyzji stronie.

UwagiWniosek o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków wynikającej z: 1. * zmiany danych osobowych; * zmiany adresu zamieszkania; * zmiany właściciela na podstawie: orzeczeń sądowych np. postanowienie, wyrok, ugoda; aktualnych wyciągów z Ksiąg Wieczystych oraz innych dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości ; * geodezyjnego podziału działki rolnej na podstawie załączonego operatu technicznego zarejestrowanego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; * aktualizacji użytku gruntowego na podstawie załączonego operatu technicznego zarejestrowanego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 2.Wniosek o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków wynikającej z: * zawarcia umowy dzierżawy * rozwiązania umowy dzierżawy Podstawę do wprowadzenia zmiany w operacie stanowią oryginały w/w dokumentów. W przypadku umów dzierżawy ujawnia się je wyłącznie na wspólny wniosek obu stron, przy czym w ewidencji gruntów ujawnia się wyłącznie umowy zawarte w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz umowy zawarte w celu uzyskania renty strukturalnej.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów [pdf, 113.48 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Geodezji

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany