Kraśnicki - malinowy powiat!

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

- wniosek zgłoszeniowy zawierający dane, o których mowa w art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  - tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 799
z późn. zm.
- formularz zgłoszenia instalacji, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879) w przypadku zamiaru zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – wzór formularza do pobrania poniżej
- dowód wniesienia opłaty skarbowej
- pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis)

Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

- opłata skarbowa za dokonanie zgłoszenia wynosi 120,00 zł (opłata jest pobierana w momencie złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej).
- opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa
Opłaty można wnosić na konto Urząd Miasta Kraśnik: Bank PKO S.A. Nr 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993 lub w kasie tut. Urzędu.

w terminie do 30 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia, zgłoszenie jest przyjmowane bądź wydawana jest decyzja administracyjna o wniesieniu sprzeciwu.

- Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

na decyzję administracyjną o wniesieniu sprzeciwu przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia i wymaga zgłoszenia  wyszczególnione zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880)
Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Prowadzący instalację, jest obowiązany:
1.    przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
- rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
- zakończeniu eksploatacji instalacji,
- zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w zgłoszeniu instalacji albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w art. 152 ust. 2c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
2.    dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.
Ww. informacje należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:
1.    rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji;
2.    zakończenia eksploatacji instalacji; zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w zgłoszeniu instalacji
3.    zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w zgłoszeniu instalacji albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w art. 152 ust. 2c

W przypadku instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw onominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia ustala, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiskadotyczące eksploatacji tej instalacji, w szczególności warunki i wielkości emisji.

 

Formularze i załączniki:

formularz zgłoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne [pdf, 443.97 KB]

Kategorie:

Zgłoszenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany