Kraśnicki - malinowy powiat!

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.

Punkt Obsługi InteresantaStarostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20tel. (081) 826 17 83

Opłata skarbowa wynosi 120 zł (opłata jest pobierana w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej). Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) wymagana jest opłata skarbowa w kwocie 17 złotych

W terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta może wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Jeżeli taka decyzja nie zostanie wydana w/w terminie można przystąpić do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

- Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

brak

UwagiZgłoszeniu podlegają instalacje: określone w aktach wykonawczych. Wpłat można dokonać na konto: Urząd Miasta Kraśnik: Bank PKO S.A. Nr 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993.

Wydanie: brak

Kategorie:

Zgłoszenie

Jednostka prowadząca:

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.