Kraśnicki - malinowy powiat!

Zezwolenie na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

10 zł za wydanie decyzji - na konto organu podatkowego - Urząd Miasta w Kraśniku: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta

1 miesiąc

art.19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.Dz.U.2011, Nr 12, poz. 59 z późn. zm. ), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U. Nr 256, poz. 2151), art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz. 1227 z późn. zm. ).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

UwagiTermin załatwienia sprawy może przekroczyć okres 1 miesiąca z uwagi na konieczność zawarcia umowy z wykonawcą inwentaryzacji oraz uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 

Wydanie: decyzja

 

Formularze i załączniki:

Wniosek na przeprowadzenie zabiegu gospodarczego [doc, 12.5 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany