Kraśnicki - malinowy powiat!

Zatwierdzanie projektów prac geologicznych

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

opłata skarbowa 10 zł od decyzji. Opłata skarbowa za decyzję winna być wpłacona na konto Urzędu Miejskiego w Kraśniku – Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993. Dowód wpłaty (lub jego uwierzytelnioną kserokopię) należy przedłożyć

1 miesiąc

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze /tekst jednolity Dz. U.z 2016 r. poz 1131 z późn. zm./ - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./ - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015,  poz. 783 z późn. zm.) - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie projektów prac geologicznych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

UwagiProjekt prac geologicznych zgodnie z art. 79 ust. Prawo geologiczne i górnicze powinien określać: - cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, wraz z określeniem rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej - harmonogram prac - przestrzeń, w obrębie której mają być wykonane prace geologiczne - przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym zwłaszcza wód podziemnych oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i środki mające na celu zapobieżenie szkodom. Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wydaniedecyzja administracyjna

 

Kategorie:

Pozwolenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany