Kraśnicki - malinowy powiat!

Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji do powietrza

Punkt Obsługi InteresantaStarostwo Powiatowe w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20 23 -210 Kraśnik

1) 2011 zł za pozwolenie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,2) 506 zł za pozwolenie w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie,3) 506 zł za pozostałe pozwolenia

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

- Art. 181 ust. 1 pkt 2, art. 183 ust. 1, art. 184, art. 188, art. 220, art. 221, art. 224, art. 287, art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), - Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. 130, poz. 881), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87),

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

Uwagiopłata skarbowa za decyzję winna być wpłacona na konto Urzędu Miasta w Kraśniku: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993 dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji

 

Wydanie: decyzja administracyjna

 

Formularze i załączniki:

Wniosek [pdf, 55.94 KB]

Kategorie:

Pozwolenie

Jednostka prowadząca:

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.