Kraśnicki - malinowy powiat!

Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

- wniosek o wydanie pozwolenia, który powinien spełniać wymagania określone w art. 184 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.),
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (aktualny wypis z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej, aktualny KRS)’
- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej,
- pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).

Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

1.    Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
- 2011,00 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- 506,00 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
- 506,00 zł - pozostałe,
2.    Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków pozwolenia, jeżeli:
- dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od pozwolenia,

- treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia ,
3.    Opłata skarbowa za zmianę decyzji, w związku ze zmianą prowadzącego instalację - 10,00 zł.
4.    Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Opłaty można wnosić na konto Urząd Miasta Kraśnik: Bank PKO S.A. Nr 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993 lub w kasie tut. Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku o dokonanie czynności urz

Sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień wniosku termin może ulec wydłużeniu). Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej - pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

- art. 181 ust.1 pkt 2, art. 183 ust.1, art. 188, art. 224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1044 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,
w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1542 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2018 r., poz. 680),

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego.

Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Formularze i załączniki:

wzór wniosku [pdf, 187.27 KB]

Kategorie:

Pozwolenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany