Kraśnicki - malinowy powiat!

Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt rekultywacji poprzez zobowiązanie, ustalenie kierunku rekultywacji i terminu jej zakończenia - wydanie decyzji uznającej zakończenie rekultywacji.

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20 pok. 211 tel. (081) 826 17 83

opłata od wydania decyzji - 10 zł; opłata skarbowa winna być wpłacana na konto Urzędu Miasta w Kraśniku: Bank Spółdzielczy Kraśnik Nr 438717 0009 2001 0000 0909 0001. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

art. 20 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, pkt 4, ustawy z 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz.1266 z późn. zm. / art. 7 ust. 1 art. 103 ust. 2, 3 i 4 art.. 106 ust 1i 2 ustawy z dnia 4 lipca 2006r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 129 poz. 902) art..104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. Nr98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm./

Na niniejszą decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.

Wydanie: Decyzja

Kategorie:

Inne

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany