Kraśnicki - malinowy powiat!

Udzielanie pozwoleń wodnoprawnych

w przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy przedłożyć wniosek wraz z załącznikami określonymi w art. 131  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, którymi są: operat wodnoprawny (2 egz.), opracowany zgodnie z wymogiem art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym; decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzja o warunkach zabudowy (dotyczy wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów odrębnych); projekt instrukcji gospodarowania wodą (dotyczy wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów);  dokumentacja hydrogeologiczna (dotyczy wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego) – jeżeli jej sporządzenie wynika z przepisów odrębnych); zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych (dotyczy wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne); decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dotyczy wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych, na regulację wód, na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód) – jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów odrębnych; dowód wpłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego; pełnomocnictwo z uiszczoną opłatą skarbową (w przypadku gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik). Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku z chwilą jego złożenia.

Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik (punkt informacyjny, parter).

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego – 217,00 zł (za każdy rodzaj działalności) oraz opłata 17,00 zł w przypadku pełnomocnictwa. Opłata skarbowa winna być dokonana na konto Urzędu Miasta w Kraśniku: Bank Polska Kasa Opieki S.A., nr 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993.

 

sprawy w zakresie udzielania pzwoleń wodnoprawnych załatwiane są w terminie do jednego miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Wydanie decyzji administracyjnej - pozwolenia wodnoprawnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 783, z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1988 z późn. zm.). rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r., w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych  oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964).

do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie lub Krakowie (właściwość zgodnie z obszarem działania), za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego.

 

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód, regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody, wykonanie urządzeń wodnych, rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, piętrzenie wody podziemnej, gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych, odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 a ust. 1 ustawy Prawo wodne. Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego  na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych, dotyczy także wytwórcy ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

1) gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,

2) wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,

3) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie

– na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje,
o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Formularze i załączniki:

wzór wniosku [doc, 43.5 KB]

Kategorie:

Pozwolenie

Jednostka prowadząca:

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.