Kraśnicki - malinowy powiat!

Stwierdzenie wygaśnięcia koncesji

Starostwo Powiatowe w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20 23-210 Kraśnik

brak opłaty

1 miesiąc

- ustawa z dnia 4 lutego 1994r.Prawo geologiczne i górnicze /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz.1947z późn. zm./ - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz.1635)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

UwagiOrgan koncesyjny stwierdza wygaśnięcie koncesji w przypadkach gdy: -upłynął termin, na jaki została wydana koncesja, - jeżeli stała się bezprzedmiotowa, - w razie likwidacji przedsiębiorcy, - w razie zrzeczenia się koncesji

 

Wydaniedecyzja administracyjna

Kategorie:

Inne

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany