Kraśnicki - malinowy powiat!

Rejestracja zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa i rybactwa pok. 211, tel. (81) 826-17-83

opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru wynosi 26 zł i winna być wpłacona na konto Urzędu Miasta Kraśnik: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje w chwili złożenia wniosku.

Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1614), Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/160 z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (zawiera listę gatunków objętych ograniczeniami UE jakie należy rejestrować), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)

Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

UwagiPosiadacz żywych zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2017/160 z dnia 20 stycznia 2017 r., a także prowadzący ich hodowlę jest zobowiązany do zgłoszenia ich do rejestru. Rejestry prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli. Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy ogrodów zoologicznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami gatunków chronionych i czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Kto nie zgłosi do rejestru posiadanych lub hodowlanych zwierząt, zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej – podlega karze aresztu albo grzywny.

 

WydanieZaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt. [pdf, 214 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany