Kraśnicki - malinowy powiat!

Przeniesienie praw wynikających z koncesji na inny podmiot.

Starostwo Powiatowe w Kraśniklu Al. Nioepodległości 20 23-204 Kraśnik

brak opłaty

1 miesiąc

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1131 z późn. zm./ - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./ - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z zm.)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

UwagiWażność decyzji na czas trwania koncesji. Jeżeli nie sprzeciwia się temu interes publiczny związany z ochroną środowiska a zwłaszcza z racjonalną gospodarka złożem kopaliny organ koncesyjny jest obowiązany za zgodą przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja została wydana, do przeniesienia tej koncesji na rzecz innego podmiotu, który spełnia wymogi określone w ustawie prawo geologiczne i górnicze.

 

Wydanie: Decyzja administracyjna

Kategorie:

Zezwolenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany