Kraśnicki - malinowy powiat!

Opłata eksploatacyjna za wydobycie kopalin pospolitych

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20,  203-204 Kraśnik

brak opłaty skarbowej

1 miesiąc

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.),- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. ),- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.783 z późn. zm.)- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

Uwagiprzedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala we własnym zakresie i wnosi ją bez wezwania. 40 % ustalonej stawki wnosi na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr konta: Bank Gospodarstwa Krajowego BGK III/o Warszawa nr 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013,natomiast 60 % ustalonej stawki wpłaca na rachunek bankowy właściwej gminy, na terenie której prowadzone jest wydobycie kopaliny.Opłatę eksploatacyjna wnosi się w terminie 1 miesiąca po upływie każdego kwartału. W tym samym czasie należy przedstawić kopie dowodów dokonanych wpłat i informację o wydobyciu : organowi koncesyjnemu (staroście), właściwej gminie i Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Wydaniew przypadku nieuiszcenia opłaty eksploatacyjnej starosta wydaje decyzję ustalającą wysokość opłaty

 

Załącznikiw przypadku nieuiszcenia opłaty eksploatacyjnej starosta wydaje decyzję ustalającą wysokość opłaty

Formularze i załączniki:

[rtf, 56.86 KB]

Kategorie:

Informacja

Jednostka prowadząca:

Wydział Budownictwa

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany