Kraśnicki - malinowy powiat!

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20

17 zł

Do siedmiu dni

1) art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.)

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Uwagi: Do wniosku załączyć należy: 1)dwa egzemplarze aktualnej dokumentacji technicznej lub uproszczonej inwentaryzacji budynku (lokalu) z opisem, wykonanej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, z której wynika, że lokal spełnia wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne 2)szkic sytuacyjny, ukazujący położenie obiektu w terenie, z zaznaczeniem na nim pomieszczeń przynależnych usytuowanych poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal 3)upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika Opłata 17 zł- obowiązuje dla lokalu użytkowego

Wydanie: zaświadczenie

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Budownictwa

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany