Kraśnicki - malinowy powiat!

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla celów dodatku mieszkaniowego

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20

0 zł

Do siedmiu dni

1) art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), 2) § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156 poz. 1817)

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Uwagi: Organ właściwy w sprawie wydania pozwolenia na budowę wydaje wnioskodawcy będącemu właścicielem domu jednorodzinnego zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową domu (w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni) oraz wyposażenie techniczne domu. Zaświadczenie to jest wymagane przy ubieganiu się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy przedłożyć tytuł prawny poświadczający własność domu jednorodzinnego oraz projekt lub inwentaryzację budynku z podaniem wyposażenia i powierzchni poszczególnych pomieszczeń.

 

Wydanie: Zaświadczenie

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Budownictwa

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany