Kraśnicki - malinowy powiat!

Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę/zmianę pozwolenia

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20

1)od upoważnienia - 17 zł, 2)budynku przeznaczonego na działalność gospodarczą inną niż rolnicza i leśna – za każdy m2 powierzchni użytkowej po 1 zł. nie więcej niż 539 zł.

1 miesiąc dla spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz termin 2 miesięcy dla spraw szczególnie skomplikowanych - art. 35 § 3 k.p.a (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

1) art. 28, art. 32, art.33, art. 34, art. 36 i art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zm.) 2)art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z póź. zm.)

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi: Nie podlegają opłacie skarbowej: 1) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, 2) w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Wydnie: decyzji pozwolenia na budowę.

Formularze i załączniki:

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) [doc, 58.5 KB]

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) [pdf, 100.86 KB]

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA (B-4) [doc, 16 KB]

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA (B-4) [pdf, 45.77 KB]

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) [doc, 43 KB]

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) [pdf, 66.2 KB]

Kategorie:

Pozwolenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Budownictwa

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany