Kraśnicki - malinowy powiat!

Udzielanie koncesji na wydobycie kopaliny pospolitej

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 23-204 Kraśnik

od koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża 616,00 zł. Oplata skarbowa za decyzję koncesyjną winna być wpłacona na konto Urzędu Miejskiego w Kraśniku – Bank Polska Kasa Opieki S.A. 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993

do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze /tekst jednolity Dz. U.z 2016  poz. 1131 z późn. zm./ - ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z zm./- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.783 z zm.)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

Uwagi: Starosta udziela koncesji na wydobywanie ze złoża kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2, 00 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu poniżej 20 000 m 3 , bez użycia środków wybuchowych.Ważność decyzji - na czas określony w zależności od wielkości zasobów, nie krótszy niż 5 lat.Organ koncesyjny może żądać dokumentów poświadczających, że wnioskodawca spełnia warunki określone w przepisach prawa, wymagane do wykonywania zamierzonej działalności gospodarczej, w tym przedstawienia danych określających stan prawny nieruchomości objętych wpływami zamierzonej działalności, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dane z ewidencji gruntów i budynków. Może również żądać złożenia kopii wniosku koncesyjnego wraz z załącznikami

 

Wydaniedecyzja administracyjna

Formularze i załączniki:

[odt, 21.06 KB]

Kategorie:

Pozwolenie

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany