Kraśnicki - malinowy powiat!

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, ani także decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2129).

1. wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez osobę posiadająca tytuł prawny do władania nieruchomością (właściciel, współwłaściciel, dzierżawca lub pełnomocnik);

2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;

3. pełnomocnictwo – w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Al. Niepodległości 20

23-204 Kraśnik

17 zł za wydanie zaświadczenia,

17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa

Opłata skarbowa winna być dokonana na konto Urzędu Miasta w Kraśniku:

Bank Polska Kasa Opieki S.A., nr konta 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993.

Podstawa naliczania opłaty:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

do 7 dni

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

 

Zażalenie.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia. [pdf, 191.8 KB]

Kategorie:

Wniosek

Jednostka prowadząca:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany