Kraśnicki - malinowy powiat!

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej - Konkurs Sport 2020

Logo (link otworzy duże zdjęcie)

  Zarząd Powiatu w Kraśniku zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 13 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


Kandydatem może być członek organizacji pozarządowej lub podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Kraśnickiego albo osoba przez nie wskazana, spełniająca następujące kryteria:

    1. Korzysta z pełni praw publicznych i jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.
    2. Nie reprezentuje organizacji pozarządowej lub podmiotu, biorącego udział w konkursie.
    3. Nie pozostaje wobec oferentów biorących udział w konkursie w stosunku prawnym lub faktycznym, mogącym budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.
   4. Posiada doświadczenie w przedmiocie ogłoszonego konkursem zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

    Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w pracach Komisji. Skład Komisji zostanie powołany przez Zarząd Powiatu w Kraśniku w drodze uchwały.
    Za udział w pracy Komisji nie przysługuje wynagrodzenie, jak również zwrot kosztów podróży.
    Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

    Osoby zainteresowane pracą w Komisji muszą wypełnić Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji Konkursowej, który dostępny jest na stronie www.powiatkrasnicki.pl.
    Zgłoszenia prosimy składać w terminie do dnia 23 stycznia 2020 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kraśniku, I piętro, pok. 101 bądź wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu).


Opublikowano: 14 stycznia 2020 15:11

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Ogłoszenie [79.8 KB]

Formularz zgloszeniowy [125.4 KB]

Wyświetleń: 68

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.