Kraśnicki - malinowy powiat!

! ZGŁOŚ STAROŚCIE INFORMACJĘ O HISTORYCZNYM ZANIECZYSZCZENIU POWIERZCHNI ZIEMI !

logo starostwa powiatowego w krasniku (link otworzy duże zdjęcie)

 

HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI

 

Starosta Kraśnicki realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519. z późn. zm.), dokonuje identyfikacji oraz sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r. Rozumie się przez to także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi, która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Na podstawie art. 101e ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
-
każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście.

Zgłoszenie winno zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania
    lub siedziby;

  2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;

  3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;

  4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy. 

Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, zostały wymienione w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Zidentyfikowane historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu kraśnickiego pozwoli na przeprowadzenie remediacji tych terenów, która polega na poddaniu gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

Mając powyższe na uwadze, wszelkie informacje na temat potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, proszę kierować w formie pisemnej/elektronicznej /telefonicznej do Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, tel. (081) 826-17-82, pok. 217, e-mail: srodowisko@powiatkrasnicki.pl.

Pragnę także zaznaczyć, że zgodnie z art. 101e ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt bezpośrednio Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie. Niewywiązanie się z tego obowiązku, podlega karze grzywny.

Zgłoszenie, winno zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;

  2. adres i numer działki ewidencyjnej;

  3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;

  4. dokumentację potwierdzającą wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy.

Opublikowano: 05 lutego 2018 12:50

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 478

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.