Kraśnicki - malinowy powiat!

Powiat Kraśnicki informuje o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2017 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiat Kraśnicki przystępuje do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2017 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest:

1. Obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (50% dofinansowania).

2. Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku (50% dofinansowania).

3. Obszar D –  na likwidację barier transportowych:

a)         80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)         70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

c)         250.000,00 zł dla autobusów;

 (intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 70% dofinansowania, intensywność pomocy
w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 80% dofinansowania).

4. Obszar E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych - do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych (20% dofinansowania).

5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji).

6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (30% dofinansowania).

W związku z tym zapraszamy do składania wniosków o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie projektów w ramach obszarów B, C, D, F,G i E sporządzonych zgodnie
z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących programu.

 

Terminy składania wniosków:

  1. Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F i G -  od 01 grudnia 2016 roku do 28 lutego 2017 roku do godz. 15.00,
  2. Wnioski w ramach obszaru E – od 01 grudnia 2016 roku do 15 listopada 2017roku do godz. 15.00.

 

Miejsce składania wniosków:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku – sekretariat, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

z dopiskiem na kopercie: „Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2017.

 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji programu, procedur oraz zasad naboru wniosków do w/w programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Informacji udziela także Referat planowania i koordynacji inwestycji pod nr telefonu
81 826 17 88 lub osobiście w pok. 202 Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

 

Opublikowano: 25 listopada 2016 09:55

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 501

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.