Kraśnicki - malinowy powiat!

INFORMACJA O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA DOTYCZĄCEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KRAŚNICKIEGO W 2017r

Informujemy, że w treści ogłoszenia o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2017r. nastąpiła omyłka pisarska dotycząca zapisu w rozdziale IV pkt. 2 i pkt. 8. Poprawne brzmienie wskazanych zapisów jest następujące:

„2. Oferta musi być złożona na formularzach, których wzór określa załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)„

„8. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania. Wzór umowy stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik Nr 1 i Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie, gdyż są one nieaktualne. Pozostałe zapisy w ogłoszeniu o konkursie oraz załączniki pozostają bez zmian.

Wnioskodawcy mają obowiązek składać oferty na aktualnych formularzach. 

Opublikowano: 28 października 2016 14:39

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Wzór oferty [61.87 KB]

Wzór sprawozdania [48.16 KB]

Wyświetleń: 434

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.