Kraśnicki - malinowy powiat!

ogłoszenia o wyniku przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie odnów nawierzchni dróg powiatowych: nr 2717L, nr 2718L, nr 2719L, nr 2716L, nr 2735L i przebudowy dróg powiatowych: nr 2644L, nr 2708L, nr 2709L oraz remont nawierzchni drogi nr 2754L polegających na wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego wraz z wyrównaniem podbudowy oraz wykonaniem robót przygotowawczych, towarzyszących i wykończeniowych”

Kraśnik, dnia 30.06.2016 roku

TB.272. 1518 .2016  

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

 O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZYCH  OFERT

 

 

            Zarząd  Dróg Powiatowych w Kraśniku ul. Kolejowa 6,  działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r.,  poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp  informuje o wyniku  prowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie odnów nawierzchni dróg  powiatowych: nr 2717L, nr 2718L, nr 2719L, nr 2716L,  nr 2735L  i  przebudowy dróg  powiatowych: nr 2644L,  nr 2708L, nr 2709L  oraz remont nawierzchni drogi nr 2754L   polegających na wykonaniu warstwy  ścieralnej  nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego   wraz  z wyrównaniem podbudowy oraz wykonaniem robót przygotowawczych,  towarzyszących i wykończeniowych”  z podziałem na sześć części:

Część nr 1: Odnowa nawierzchni  dróg  powiatowych: nr 2717L i nr 2718L w m. Rzeczyca                       Ziemiańska oraz nr 2719L w m.Dąbrowa   gm. Trzydnik Duży.

Część nr 2:  Odnowa nawierzchni  drogi powiatowej nr 2716L w m. Marynopole  na odcinku
                      dł. 760m  gm.Gościeradów.

Część nr 3: Odnowa nawierzchni  drogi powiatowej nr 2735L w  m. Karpiówka   gm.Kraśnik

Część nr 4: Przebudowa dróg powiatowych: nr 2644L w m.Bliskowice,  nr 2708L w m. Huta,
                      nr 2709L  w  m.Wymysłów   gm. Annopol.

Część nr 5:Przebudowa  drogi powiatowej nr 2250L w m. Popkowice  na odcinku
                            dł. 178m  gm.Urzędów.

Część nr 6:  Remont   nawierzchni    drogi   powiatowej  nr 2754L na ul.Sikorskiego  w Kraśniku na                      odcinku od ul.Wyszyńskiego do ul.Krasińskiego .

 

1.Do realizacji zamówienia w ramach poszczególnych sześciu części  wybrano oferty następujących    wykonawców: 

a) na Część  nr 1 - Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., 20-260 Lublin,    ul.Grygowej 23 – wykonawca  ten złożył     ofertę  niepodlegającą odrzuceniu oraz wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu     określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych a także  uzyskał  największą łączną  liczbę   100 punktów dla tej  części.

b) na Części nr 2 i nr 4 - Konsorcjum firm: Lider konsorcjum -  PBI Infrastruktura S.A., ul.Kolejowa 10E, 23-200  Kraśnik  i Partner konsorcjum - PBI WMB Sp. z o.o., 27-600 Sandomierz, ul.Błonie 8 - konsorcjum  to złożyło     ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz wykazało, że spełnia warunki udziału w postępowaniu     określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych a także uzyskało największą łączną  liczbę   po 100 punktów dla tych  części ,

c) na Części  nr 3 i nr 6 -Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski, 20-711 Lublin, ul.Tatiany 4 – wykonawca  ten złożył     ofertę  niepodlegającą odrzuceniu oraz wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu     określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych a także  uzyskał  największą łączną  liczbę   po 100 punktów dla tych  części.

 

d) na Część nr 5   - WOD-BUD  Sp. z o.o., 23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/1 - wykonawca ten złożył ofertę  niepodlegającą odrzuceniu oraz wykazał, że     spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień   publicznych a także uzyskał największą łączną  liczbę  100 punktów dla tej części,

 

2.Jednocześnie  tut. Zarząd  informuje o ilości punktów przyznanych  oferentom za  kryteria oceny ofert i łączną punktację  dla   poszczególnych  części  na które składali oferty:

a) Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski, 20-711 Lublin, ul.Tatiany 4:

 • Część nr 1:  cena -  84,50 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 94,50  pkt,
 • Część nr 2:  cena – 83,81 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 93,81  pkt,
 • Część nr 3:  cena – 90,00 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 100,00  pkt,
 • Część nr 4:  cena – 84,59 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 94,59  pkt,
 • Część nr 5:  cena – 79,07 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 89,07   pkt,
 • Część nr 6:  cena – 90,00 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 100,00  pkt.

b) WOD-BUD  Sp. z o.o., 23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/1:

 • Część nr 1:  cena -  79,67 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 89,67 pkt,
 • Część nr 2:  cena – 82,47 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 92,47 pkt,
 • Część nr 3:  cena – 80,23 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 90,23  pkt,
 • Część nr 4:  cena - 80,25 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 90,25  pkt,
 • Część nr 5:  cena – 90,00 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 100,00  pkt,
 • Część nr 6:  cena - 80,07 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 90,07 pkt.

c)Konsorcjum firm: Lider konsorcjum - PBI Infrastruktura S.A., ul.Kolejowa 10E, 23-200    Kraśnik  i Partner konsorcjum - PBI WMB Sp. z o.o., 27-600 Sandomierz, ul.Błonie 8 :

 • Część nr 1:  cena – 85,92 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 95,92 pkt,
 • Część nr 2:  cena - 90,00 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 100,00 pkt,
 • Część nr 3:  cena – 77,75 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie –87,75 pkt,
 • Część nr 4:  cena – 90,00 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 100,00  pkt,
 • Część nr 5:  cena – 77,04 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 87,04  pkt,
 • Część nr 6:  cena – 73,45 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 83,45  pkt.

d)Komunalne  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych Sp. z o.o., 20-260 Lublin, ul. Grygowej 23:

 • Część nr 1:  cena -  90,00 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 100,00  pkt,
 • Część nr 2:  cena – 81,64 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 91,64  pkt,
 • Część nr 6:  cena – 87,22 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,  łącznie – 97,22  pkt.

 

3.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp  Zamawiający  informuje, że w    prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

4.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp  Zamawiający  informuje, że z    prowadzonego    postępowania nie zostali  wykluczeni  żadni Wykonawcy.

5.Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp  Zamawiający informuje, że  podpisanie umów z    wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności dnia    04.07.2016r.  

6.Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art.87 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp dokonał w   ofercie    złożonej  na część nr 2  przez Komunalne  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych
  Sp. z o.o., 20-260 Lublin, ul. Grygowej 23,  poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej, z    uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych.

   Zamawiający zawiadamia również, że na podstawie art.87 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp dokonał w    ofercie złożonej  na część nr 4  przez Konsorcjum firm: Lider konsorcjum - PBI Infrastruktura    S.A., ul.Kolejowa 10E, 23-200    Kraśnik  i Partner konsorcjum - PBI WMB Sp. z o.o., 27-600    Sandomierz, ul.Błonie 8,  poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem     konsekwencji  rachunkowych, w ofercie tej Zamawiający dokonał także na podstawie art.87 ust.2    pkt 3 ustawy Pzp  poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją    istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty  a Wykonawca    wyraził    zgodę na poprawienie omyłek.

 

 

                                                                                                                                                                                                                  DYREKTOR                                                                                       mgr  inż.  Sławomir Cielepała

 

Opublikowano: 30 czerwca 2016 14:28

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszych_ofert.pdf [1.25 MB]

Wyświetleń: 1111

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany