Kraśnicki - malinowy powiat!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pn.: Dostawa materiałów betonowych w postaci kostki brukowej, krawężników i obrzeży oraz stabilizacji i betonów do budowy chodników przy drogach powiatowych

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

O wartości  zamówienia  poniżej kwot określonych w przepisach wydanych  na podstawie  art.11 ust.8 ustawy  z  dnia 29.01.2004r.   Prawo  zamówień publicznych  (tekst jedn.  Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164)

 

Dostawa materiałów betonowych w postaci kostki brukowej, krawężników i obrzeży oraz stabilizacji i betonów do budowy chodników przy drogach powiatowych

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 081 8264126, faks 081 8251027.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów betonowych w postaci kostki brukowej, krawężników i obrzeży oraz stabilizacji i betonów do budowy chodników przy drogach powiatowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa materiałów betonowych w postaci kostki brukowej, krawężników i obrzeży oraz stabilizacji i betonów do budowy chodników przy drogach powiatowych zgodnie z poniższym podziałem na dwie części(zadania). Część nr 1 (Zadanie I):Dostawa materiałów betonowych w postaci kostki brukowej, krawężników i obrzeży do budowy chodników przy drogach powiatowych obejmuje dostawę materiałów w następującym asortymencie: 1.Kostka brukowa betonowa o grubości 60 mm, kolor szary, kształt HOLLAND. 2.Kostka brukowa betonowa o grubości 80 mm, kolor czerwony, kształt HOLLAND. 3. Krawężnik betonowy o wymiarach 20x30x100 cm, kolor szary. 4. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm, kolor szary. 5. Obrzeże betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, kolor szary. 6. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, kolor szary. Część nr 2 (Zadanie Nr II): Dostawa materiałów betonowych w postaci stabilizacji i mas betonowych do budowy chodników przy drogach powiatowych obejmuje dostawę materiałów w następującym asortymencie: 1. Mieszanki stabilizacji (cementowo-piaskowych) o wytrzymałości na ściskanie R28 = 2,5 MPa oraz R28 = 5,0 MPa. 2.Mieszanka chudego betonu o wytrzymałości na ściskanie R28=6÷9 MPa. 3.Masy betonu klas: C8/10, C12/15. Łączne ilości ww. materiałów określono w kosztorysach ofertowych stanowiących załączniki do SIWZ . Materiały i wyroby betonowe stanowiące przedmiot dostawy muszą spełniać odpowiednie dla danego asortymentu normy techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub w przypadku ich braku tylko Polskie Normy.

II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego określonego w SIWZ . Przedmiotem zamówień uzupełniających mogą być zamówienia tego samego rodzaju, tj. dostawy materiałów betonowych zgodnie z kosztorysami ofertowymi

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6, 44.11.41.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Do przetargu nie ustanowiono wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uważać się będzie za spełniony, jeżeli złożone zostanie wymagane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu tj. brak w/w oświadczenia o spełnieniu przedmiotowego warunku, będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uważać się będzie za spełniony, jeżeli złożone zostanie wymagane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu tj. brak w/w oświadczenia o spełnieniu przedmiotowego warunku, będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uważać się będzie za spełniony, jeżeli złożone zostanie wymagane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu tj. brak w/w oświadczenia o spełnieniu przedmiotowego warunku, będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uważać się będzie za spełniony, jeżeli złożone zostanie wymagane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu tj. brak w/w oświadczenia o spełnieniu przedmiotowego warunku, będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uważać się będzie za spełniony, jeżeli złożone zostanie wymagane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu tj. brak w/w oświadczenia o spełnieniu przedmiotowego warunku, będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Dokumenty stwierdzające, że poszczególne materiały betonowe przewidziane do realizacji dostaw spełniają odpowiednie normy techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub w przypadku ich braku tylko Polskie Normy np. deklaracje zgodności

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 90
 • 2. Gwarancja jakości – 10

IV.2.2)  Nie  przeprowadzana będzie aukcja  elektroniczna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatkrasnicki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie ZDP Kraśnik, ul.Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2016 godzina 10:00, miejsce: W sekretariacie (pokój 204) ZDP Kraśnik ul.Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa materiałów betonowych w postaci kostki brukowej, krawężników i obrzeży do budowy chodników przy drogach powiatowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów betonowych w postaci kostki brukowej, krawężników i obrzeży do budowy chodników przy drogach powiatowych obejmuje dostawę materiałów w następującym asortymencie: 1.Kostka brukowa betonowa o grubości 60 mm, kolor szary, kształt HOLLAND. 2.Kostka brukowa betonowa o grubości 80 mm, kolor czerwony, kształt HOLLAND. 3. Krawężnik betonowy o wymiarach 20x30x100 cm, kolor szary. 4. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm, kolor szary. 5. Obrzeże betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, kolor szary. 6. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, kolor szary.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Gwarancja jakości - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa materiałów betonowych w postaci stabilizacji i mas betonowych do budowy chodników przy drogach powiatowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów betonowych w postaci stabilizacji i mas betonowych do budowy chodników przy drogach powiatowych obejmuje dostawę materiałów w następującym asortymencie: 1. Mieszanki stabilizacji (cementowo-piaskowych) o wytrzymałości na ściskanie R28 = 2,5 MPa oraz R28 = 5,0 MPa. 2.Mieszanka chudego betonu o wytrzymałości na ściskanie R28=6÷9 MPa 3.Masy betonu klas: C8/10, C12/15.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6, 44.11.41.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Gwarancja jakości - 10

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia

18.05.2016r.  pod numerem 126222-2016

 

 

Kraśnik, dnia 18.05.2016r.                                                             DYREKTOR                                                                                                                                                                                                                  mgr inż. Sławomir Cielepała

Opublikowano: 18 maja 2016 15:27

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

SIWZ dostawa wyrobów betonowych [1.05 MB]

Wyjaśnienia treści SIWZ [73.54 KB]

Wyświetleń: 1155

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany