Kraśnicki - malinowy powiat!

Zarząd Powiatu Kraśnickiego ogłasza I przetarg na sprzedaż nw. nieruchomości:

Zarząd Powiatu Kraśnickiego ogłasza I przetarg na sprzedaż nw. nieruchomości:

 

Oznaczenie nieruchomości

Powie-rzchnia

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

 

Wysokość Wadium

Termin przetargu

Działki nr 40/1 i 40/2 położona w Gościeradowie Folwark Obręb Folwark Nr KW LU1K/00049954/7

KW Nr LU1K/000 49953/0

4,6300 ha

Gmina Gościeradów nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościeradów działka nr 40/1 położona jest na terenach zabudowy rekreacyjnej natomiast część działki nr 40/2 częściowo położona jest na terenach zabudowy rekreacyjnej a pozostała część na terenie zbiorników wodnych – projektowanych.

Działki tworzą zwarty kompleks gruntów o kształcie przylegających do siebie wielokątów. Część terenu nieużytkowana natomiast na części znajdują się stawy. Część terenu zadrzewiona ( drzewa o zróżnicowanym składzie gatunkowym). Przez przedmiotowe działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Sieć Wodociągowa przebiega przez teren nieruchomości sąsiedniej. Po działce 40/2 przeprowadzana jest kanalizacja deszczowa.

 

390 000,00 zł

 

na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług

 

39 000,00 zł

 

06.05.2016r.

godz. 10.00

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży.

- Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku przy Al. Niepodległości 20 , sala nr 303 (III piętro)

- W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną, które wpłacą wadium, (wadium winno być wpłacone w pieniądzu ) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kraśniku Nr 71 8717 0009 2001 0000 0055 0005z adnotacją „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 40/1 i 40/2 .„ najpóźniej do dnia 29.04.2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na powyższe konto.
- O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu jednakże wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

- Cudzoziemiec chcący wziąć udział w przetargu powinien posiadać stosowną zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

- W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólnoty ustawowej małżeńskiej do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożone przez jedno z nich stosowne pełnomocnictwo notarialne.

- Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej.

-Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie dłużej niż trzy dni od jego zamknięcia.

- Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

- Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe oraz ewentualnie inne opłaty ponosi nabywca.

- Udział w licytacji jest równoczesny z akceptacją Regulaminu przetargu oraz akceptacją stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

- Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym w zawiadomieniu terminie i miejscu, Zarząd Powiatu Kraśnickiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

- Zarząd Powiatu Kraśnickiego może z uzasadnionej przyczyny unieważnić lub odwołać ogłoszony przetarg.

 

 

 

Dane na temat nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu (81) 826-18-05 lub w siedzibie Starostwa przy al. Niepodległości 20 w Kraśniku w pok. nr. 306, III piętro. 

Opublikowano: 04 kwietnia 2016 12:36

Kategoria: Przetargi

Wyświetleń: 772

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.