Kraśnicki - malinowy powiat!

Zarząd Powiatu Kraśnickiego ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kraśnickiego, położonych w Kraśniku przy ul. Kolejowej

Zarząd Powiatu Kraśnickiego ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kraśnickiego, położonych w Kraśniku przy ul. Kolejowej

 

I.

- Nr działki: 70/8

- Powierzchnia: 0,1425 ha

- Położenie : Kraśnik, obręb Stacja Kolejowa, ul. Kolejowa (przy zbiegu ulic Kolejowej Lubelskiej, Przemysłowej).

- Nr Księgi Wieczystej: LU1K/00049618/0

- Nieruchomość zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym, podpiwniczonym o wymiarach zewnętrznych 25 m na 12,5 m o pow. użytkowej 1038,00 m2, stropodach kryty papą.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami prefabrykowanymi. Fundamenty - ławy fundamentowe

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje techniczne: instalacja elektryczna gniazd wtykowych oraz oświetleniowa, Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania z wymiennikownia co, instalacja z rur stalowych ze szwem, grzejniki żeliwne, w pomieszczeniach piwnic grzejniki typu Faviera, wentylacja grawitacyjna ( w części pomieszczeń sanitarnych).

Na nieruchomości znajduje się również plac postojowy o nawierzchni bitumiczno-betonowej, bezodpływowy zbiornik kanalizacyjny oraz 6 drzew ( 4 modrzewie i 2 kasztanowce).

- Przeznaczenie w planie: Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny usług symbol Ko 94U z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne handlu (w tym stacji paliw płynnych i gazowych) oraz pod usługi publiczne oraz inne usługi komercyjne i publiczne bez możliwości realizacji obiektów wielko kubaturowych (o powierzchni przekraczającej 2000 m2powierzchni handlowej) niewielki fragment nieruchomości przy zbiegu granic północnej i wschodniej położony jest w terenie symbolu K- DDG droga gminna.

- Cena nieruchomości - 1 227 000,00 zł ( jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy zł)

- Wysokość wadium - 122 700, 00 zł ( sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset zł)

- Termin przetargu - 8 maja 2018r., godz. 10.00

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku przy Al. Niepodległości 20 , sala nr 303 (III piętro)

- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną, które wpłacą wadium, (wadium winno być wpłacone w pieniądzu ) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kraśniku Nr 71 8717 0009 2001 0000 0055 0005 z adnotacją „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kraśniku nr 70/8 .„ najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2018r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na powyższe konto.
- O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu jednakże wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

- Cudzoziemiec chcący wziąć udział w przetargu powinien posiadać pisemne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości,chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.

- W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólnoty ustawowej małżeńskiej do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożone przez jedno z nich stosowne pełnomocnictwo notarialne. Wadium również winno być wniesione przez oboje małżonków.

- Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie dłużej niż trzy dni od jego zamknięcia.

- Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

- Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe oraz ewentualnie inne opłaty ponosi nabywca.

- Udział w przetargu jest równoczesny z akceptacją Regulaminu przetargu oraz akceptacją stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

- Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym w zawiadomieniu terminie i miejscu, Zarząd Powiatu Kraśnickiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

- Zarząd Powiatu Kraśnickiego może z uzasadnionej przyczyny unieważnić lub odwołać ogłoszony przetarg.

Wydanie nieruchomości nastąpi nie później niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy sprzedaży.

Dane na temat nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu (81) 826-18-05 lub w siedzibie Starostwa przy al. Niepodległości 20 w Kraśniku w pok. nr. 306, III piętro.

II.

- Nr działki: 70/10 o pow. 0,0563 ha

- Nr działki 70/6 o pow. 0,0358 ha

- Położenie : Kraśnik, obręb Stacja Kolejowa, ul. Kolejowa(przy zbiegu ulic Kolejowej Lubelskiej, Przemysłowej).

- Nr Księgi Wieczystej: LU1K/00048525/4, LU1K/ 00048522/3

- Działka nr 70/10 zabudowana jest budynkiem gospodarczym, użytkowanym jako garaż, oraz utwardzonym placem o nawierzchni bitumiczno-betonowej. Budynek parterowy niepodpiwniczony, składający się z dwóch części wschodnia z dwuspadowym dachem krytym eternitem oraz zachodnia z dachem płaskim, kryty papą.

- Działka nr 70/6 w całości zagospodarowana jest jako droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej - - Działka nr 70/6 obciążona jest służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 70/7 i nr 70/9.

- Przeznaczenie w planie: Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny przemysłu, rzemiosła, składów i baz symbol Ko 14 P.

- Cena nieruchomości - 39 000,00 zł ( trzydzieści dziewięć tysięcy zł).

- Wysokość wadium- 3 900, 00 zł ( trzy tysiące dziewięćset zł)

- Termin przetargu 8 maja 2018r., godz. 11.00

- Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży.

- Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku przy Al. Niepodległości 20 , sala nr 303 (III piętro)

- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną, które wpłacą wadium, (wadium winno być wpłacone w pieniądzu ) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kraśniku Nr 71 8717 0009 2001 0000 0055 0005 z adnotacją „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kraśniku nr 70/10 70/6.„ najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na powyższe konto.
- O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu jednakże wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

- Cudzoziemiec chcący wziąć udział w przetargu powinien posiadać pisemne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości,chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

-W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólnoty ustawowej małżeńskiej do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożone przez jedno z nich stosowne pełnomocnictwo notarialne. Wadium również winno być wniesione przez oboje małżonków.

- Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie dłużej niż trzy dni od jego zamknięcia.

- Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

- Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe oraz ewentualnie inne opłaty ponosi nabywca.

- Udział w przetargu jest równoczesny z akceptacją Regulaminu przetargu oraz akceptacją stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

- Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym w zawiadomieniu terminie i miejscu, Zarząd Powiatu Kraśnickiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

- Zarząd Powiatu Kraśnickiego może z uzasadnionej przyczyny unieważnić lub odwołać ogłoszony przetarg.

Dane na temat nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu (81) 826-18-05 lub w siedzibie Starostwa przy al. Niepodległości 20 w Kraśniku w pok. nr. 306, III piętro.

 

Opublikowano: 05 marca 2018 11:53

Kategoria: Przetargi

Wyświetleń: 238

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.