Kraśnicki - malinowy powiat!

Zarząd Powiatu Kraśnickiego ogłasza I przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Olbięcinie

Zarząd Powiatu Kraśnickiego ogłasza I przetargi  ustne ograniczone  na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Olbięcinie

Lp Nr działki Powierzchnia Oznaczenie w Księdze wieczystej Położenie Nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości netto Wadium Termin przetargu
1 268/7 9, 5592 ha LU1K/00058502/0 Olbięcin gm. Trzydnik Duży 525 756,00 zł 52 576,00 zł

22.11.2017r.

godz. 10.00
2 268/8 8, 7373 ha  LU1K/00058502/0 Olbięcin gm. Trzydnik Duży 480 551,00 zł 48 055,00 zł

22.11.2017r.

godz. 12.00

 

1.Przetargi odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kraśniku, przy Al. Niepodległości 20  w sali 303

2.Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 - z póź. zm).

działka nr 268/7 posiada  kształt  regularnego wielokąta, uprawiana jest rolniczo,  użytek i klasa bonitacyjna - RIIIa, RIIIb, RIVa.

działka nr 268/8 posiada  kształt  regularnego wielokąta, uprawiana jest rolniczo,  użytek i klasa bonitacyjna - RII, RIIIa, RIIIb.

Dojazd do  obydwu działek  -  asfaltową drogą wewnętrzną do drogi gminnej utwardzonej.

 3.Gmina Trzydnik Duży nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego wg obowiązującego  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzydnik Duży  przedmiotowe działki stanowią nieruchomości rolne.

4.Wybór formy przetargów   jako ustnych ograniczonych jest konsekwencją przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2052- z póź. zm.)  Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy warunki przetargowe mogą być spełnione  tylko przez ograniczoną liczbę osób,   które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust 1 i 2 oraz art.6.

5.  Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba  że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może  przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

6.Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz  Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

7. W przetargu mogą brać udział ww.  podmioty , które wpłacą wadium,  (wadium winno być wpłacone w pieniądzu ) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kraśniku Nr 71 8717 0009 2001 0000 0055 0005  z adnotacją „ Przetarg  ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Olbięcinie nr..." najpóźniej do dnia  16.11. 2017  roku.  Za  datę wniesienia wadium uważa  się datę wpływu środków na powyższe konto oraz pisemne  Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z niżej wymienionymi dokumentami w zamkniętej kopercie z  adnotacją „ Przetarg  ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Olbięcinie nr..." do dnia 16.11.2017r.  w sekretariacie Starostwa pok. nr 101 wraz z :

1) Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego  zgodnie z art. 7 ust. 1  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - tj. oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo poświadczone przez wójta (burmistrza , prezydenta miasta)

2) Dowodem potwierdzającym zamieszkanie zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

3) Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1  ustawy  o kształtowaniu ustroju rolnego (za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne  prowadzone przez rolnika indywidualnego) - tj. oświadczenie nabywcy

4) Dowodem potwierdzającym  spełnienie warunku określonego w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu  ustroju rolnego (za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha tj.  oświadczenie nabywcy poświadczone przez wójta, (burmistrza, prezydenta miasta). 

5) Dowodem  potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, są dokumenty wymienione w  treści  art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust 3 oraz  art. 7 ust 9  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z treścią  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. ( Dz.U. z 2012. poz. 109 z późn. zm). w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

 

6) Oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości - na podst. art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z poźn. zm).

7) Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka , iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej.

8.  Komisja przetargowa określi osoby, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż  przedmiotowych nieruchomości. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kraśniku do dnia 21.11.2017r.

 9.Cudzoziemiec chcący wziąć udział w przetargu powinien posiadać pisemne  zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej

10. Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium

- dowód tożsamości

– w przypadku osób fizycznych aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych  oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi.

11.Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne,  w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.  Nabyta nieruchomość w tym okresie nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom ( wyjątek stanowią przypadki określone w   art. 2b ust 3 i ust 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ).

 

12. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu jednakże wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

13. Wadium wpłacone przez uczestnika,  który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu  albo zamknięciu przetargu, jednak nie dłużej  niż trzy dni od jego zamknięcia.

 

14. Cena  nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

 

15.Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe oraz ewentualnie inne opłaty  ponosi nabywca.

 

16. Udział w przetargu jest równoczesny z akceptacją warunków  przetargu oraz akceptacją stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

 

17.Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w oznaczonym w zawiadomieniu terminie i miejscu, Zarząd Powiatu Kraśnickiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

18. Zarząd Powiatu Kraśnickiego może z uzasadnionej przyczyny unieważnić lub  odwołać ogłoszony przetarg.

 

19. Ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku przy ul. Al. Niepodległości 20 oraz opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kraśniku (www.powiatkrasnicki.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzydnik Duży. Wyciąg z ogłoszenia opublikowano w prasie  o zasięgu krajowym.

 

 

Dane na temat nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  (81) 826-18-05 lub w siedzibie  Starostwa przy  al. Niepodległości 20 w Kraśniku w   pok. nr. 306, III piętro.

 

Opublikowano: 19 września 2017 11:53

Kategoria: Przetargi

Wyświetleń: 444

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.