Kraśnicki - malinowy powiat!

Zarząd Powiatu Kraśnickiego ogłasza V przetarg - ustny ograniczony na sprzedaż Działki nr 38/3 położonej w Gościeradowie Folwark

Zarząd Powiatu Kraśnickiego ogłasza

V przetarg - ustny ograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kraśnickiego.

 

Oznaczenie nieruchomości

Powie-rzchnia

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego

 

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

 

Wysokość Wadium

 

Termin przetargu

 

Działka nr 38/3 położona w Gościeradowie Folwark Obręb Folwark, Nr KW LU1K/00049954/7

 

 

 

6,3000 ha

Przeznaczenie: Gmina Gościeradów nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościeradów działka ta położona jest na terenach zabudowy usługowej i produkcyjnej ozn. symb. PU.

Jest to działka niezabudowana, dotychczas użytkowana jako nieruchomość rolna ( kl RIIIb 2,81 ha i kl R IVa 3,49 ha). Ewentualna zabudowa terenu wymagała będzie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji wyłączenia gruntu z produkcji rolnej (zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych tj. Dz.U z 2015 poz. 909). Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej - dojazd zapewniony jest poprzez służebność gruntową ustanowioną na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 38/3.

 

330 000,00 zł

na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług

 

 

 

33 000,00zł

 

08.11.2016r.

godz. 10.00

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży.

- Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku przy Al. Niepodległości 20 , sala nr 303 (III piętro)

1. Przetarg jest ustny ograniczony w związku z tym, iż przy nabyciu nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2012r. poz 803 z późn. zm.) na podstawie której nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie:

1) rolnik indywidualny, tj. osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust.2 i 3 ww ustawy;

a) Uważa się , że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:

- pracuje w tym gospodarstwie,

- podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie

b) posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała ;

- wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub

- tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

- wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończyła studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem , albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3- letni staż w rolnictwie , lub

- wykształcenie podstawowe , gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5 -letni staż pracy w rolnictwie.

c) Za staż pracy uznaje się okres w którym osoba fizyczna;

- podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

- prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub

- była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

- wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub

- odbyła staż o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

2) jednostka samorządu terytorialnego,

3) Skarb Państwa lub działająca na jego rzecz Agencja Nieruchomości Rolnych,

4) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

5) osoba fizyczna zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne, za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji.

2. W przetargu mogą brać podmioty wymienione w ust. 1 niniejszego ogłoszenia , które wpłacą wadium, (wadium winno być wpłacone w pieniądzu ) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kraśniku Nr 71 8717 0009 2001 0000 0055 0005z adnotacją „ Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gościeradowie nr 38/3 " najpóźniej do dnia02.11. 2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na powyższe konto oraz Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z :

 

1) Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - tj. oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo poświadczone przez wójta (burmistrza , prezydenta miasta).

2) Dowodem potwierdzającym zamieszkanie zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

3) Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego) - tj. oświadczenie nabywcy

4) Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w art. 5 ust1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha tj. oświadczenie nabywcy poświadczone przez wójta, (burmistrza, prezydenta miasta).

5) Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

a) w zakresie wykształcenia rolniczego są:

- wyższego - dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia , drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku: rolnictwo; ogrodnictwo; weterynaria; technika rolnicza i leśna; zootechnika; architektura krajobrazu; rybactwo,

- średniego - świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie: technik rolnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca o specjalności: hodowla drobiu, hodowla zwierząt, technik hodowca koni, technik pszczelarz, technik rybactwa śródlądowego- w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb, technik weterynarii - w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla zwierząt, technik ekonomista o specjalności : ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych, rachunkowość i rynek rolny, technik towaroznawca o specjalności surowce rolne, technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa, technik melioracji wodnych, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik turystyki wiejskiej, technik mechanik o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze,

- zasadniczego zawodowego - świadectwo ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom ukończenia szkoły z tytułem wykwalifikowanego robotnika albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie rolnik, ogrodnik, pszczelarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, rybak śródlądowy- w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb, mechanik maszyn rolniczych, mechanik maszyn urządzeń o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze, rolnik mechanizator.

b ) Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych o których mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 lit. b) ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie tytułu kwalifikacyjnego lub tytułu zawodowego, lub tytułu zawodowego mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej - świadectwo z tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom z tytułem mistrza wydane przez państwową komisję egzaminacyjna lub świadectwo albo zaświadczenie ukończenia trzech stopni zespołu przysposobienia rolniczego, albo świadectwo ukończenia szkoły przysposobienia rolniczego w zawodzie :rolnik, wykwalifikowany rolnik, mistrz rolnik, rolnik upraw polowych: wykwalifikowany rolnik upraw polowych; mistrz-rolnik upraw polowych; rolnik łąkarz:wykwalifikowany rolnik łąkarz, mistrz rolnik łąkarz, rolnik chmielarz: wykwalifikowany rolnik chmielarz, mistrz rolnik chmielarz, rolnik hodowca bydła: wykwalifikowany rolnik hodowca bydła, mistrz -rolnik hodowca bydła rolnik hodowca trzody chlewnej: wykwalifikowany rolnik hodowca trzody chlewnej, mistrz rolnik hodowca trzody chlewnej, rolnik hodowca owiec: wykwalifikowany rolnik hodowca owiec, mistrz -rolnik hodowca owiec, rolnik hodowca koni: wykwalifikowany rolnik hodowca koni, mistrz -rolnik hodowca koni, hodowca drobiu; wykwalifikowany hodowca drobiu, mistrz-hodowca drobiu; hodowca zwierząt futerkowych: wykwalifikowany hodowca zwierząt futerkowych, mistrz - hodowca zwierząt futerkowych; pszczelarz; mistrz pszczelarz; wykwalifikowany pszczelarz; ogrodnik; wykwalifikowany ogrodnik; mistrz ogrodnik; ogrodnik sadownik; wykwalifikowany ogrodnik sadownik, mistrz - ogrodnik sadownik; ogrodnik szkółkarz: wykwalifikowany ogrodnik szkółkarz, mistrz - ogrodnik szkółkarz; ogrodnik warzywnik; wykwalifikowany ogrodnik warzywnik, mistrz - ogrodnik warzywnik; ogrodnik upraw kwiaciarskich; wykwalifikowany ogrodnik upraw kwiaciarskich, mistrz-ogrodnik upraw kwiaciarskich; ogrodnik pieczarkarz: wykwalifikowany ogrodnik pieczarkarz, mistrz - ogrodnik pieczarkarz; traktorzysta- wykwalifikowany traktorzysta; traktorzysta kombajnista - wykwalifikowany traktorzysta kombajnista; rolnik obsługi maszyn rolniczych -mistrz rolnik obsługi maszyn rolniczych; mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych; wykwalifikowany mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych; mistrz - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych; rybak stawowy, - w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb: wykwalifikowany rybak stawowy, mistrz rybak stawowy, rybak jeziorowy- w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb:wykwalifikowany rybak jeziorowy, mistrz rybak jeziorowy, rybak rzeczny -w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb:wykwalifikowany rybak rzeczny, mistrz - rybak rzeczny, rybak śródlądowy - w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb: absolwent zespołu przysposobienia rolniczego, absolwent szkoły przysposobienia rolniczego.

c) Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych , o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. c ) ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie wykształcenia innego niż rolnicze , w przypadku wykształcenia : wyższego jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku innym niż : ogrodnictwo; weterynaria; technika rolnicza i leśna; zootechnika; architektura krajobrazu; rybactwo, średniego - jest świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego , liceum technicznego,średniego liceum zawodowego albo świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, dającej wykształcenie średnie zasadniczego zawodowego jest świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe , dającej wykształcenie zasadnicze zawodowe

d) Dowodem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych związanych z rolnictwem - jest świadectwo ich ukończenia wraz z wykazem przedmiotów objętych programem studiów oraz ich wymiarem godzinowym.

e) Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych,

o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. d )ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie:

- wykształcenia podstawowego - jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- gimnazjalnego - jest świadectwo ukończenia gimnazjum,

- zasadniczego zawodowego - jest świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, dającej wykształcenie zasadnicze zawodowe

6) Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. b-d ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie posiadanego stażu pracy w rolnictwie (wystarczy przedłożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów) przy:

a) podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników jest zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

b) prowadzeniu przez osobę przejmującą gospodarstwo rolne działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha będącym:

- jej własnością jest: akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów i budynków, zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta ), inne dokumenty w tym oświadczenia potwierdzające łączną powierzchnię położenie i stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego

-przedmiotem użytkowania wieczystego - jest akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów i budynków ,

- przedmiotem dzierżawy - jest akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu, wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów i budynków lub kopia umowy dzierżawy z datą pewną

c) zatrudnieniu w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

- przy wykonywaniu pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej - jest świadectwo pracy

- przy wykonywaniu pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej -jest zaświadczenie o wykonywaniu pracy,

d) odbyciu stażu o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) obejmującego wykonanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej - jest zaświadczenie o odbyciu stażu.

Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych zgodnie z art. 7 ust 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz konfederacji Szwajcarskiej.

3. Dokumenty o których mowa w ust. 2 niniejszego ogłoszenia (winny być złożone w oryginale - dopuszcza się również kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Notariusza) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Przetarg ustny ograniczony Gościeradów" w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kraśniku pokój nr 101 w terminie do dnia 03.11.2016r. do godz. 15 30 . Dokumenty wymienione w ust 3 nie dotyczą osób wymienionych w ust. 1 pkt 2,3,4,5 niniejszego ogłoszenia.

4. W dniu 04.11.2016r. komisja przetargowa określi osoby, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kraśniku w dniu 07.11.2016r.

6. Cudzoziemiec chcący wziąć udział w przetargu powinien posiadać pisemne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.

5. Prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa ( w związku z tym konieczne będzie zawarcie umowy warunkowej) Prawo pierwokupu na rzecz Agencji nie przysługuje jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub w gminie graniczącej z tą gminą.

6. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólnoty ustawowej małżeńskiej do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożone przez jedno z nich stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

7. Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium

- dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi.

8.Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne , w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. Nabyta nieruchomość w tym okresie nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. ( wyjątek stanowią przypadki określone w art. 2b ust 3 i ust 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego )

9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu jednakże wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10.W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólnoty ustawowej małżeńskiej do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożone przez jedno z nich stosowne pełnomocnictwo notarialne. Wadium również winno być wniesione przez oboje małżonków.

11.Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej.

12.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie dłużej niż trzy dni od jego zamknięcia.

13. Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

14.Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe oraz ewentualnie inne opłaty ponosi nabywca.

15.Udział w przetargu jest równoczesny z akceptacją Regulaminu przetargu oraz akceptacją stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

16.Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym w zawiadomieniu terminie i miejscu, Zarząd Powiatu Kraśnickiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

17. Zarząd Powiatu Kraśnickiego może z uzasadnionej przyczyny unieważnić lub odwołać ogłoszony przetarg.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 25.09.2015r., drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 07.01. 2016r. Trzeci przetarg ustny ograniczony odbył się 30.06. 2016r. Czwarty przetarg -ustny ograniczony odbył się 06.09.2016r. Przetargi te zakończyły się wynikiem negatywnym

Dane na temat nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu (81) 826-18-05 lub w siedzibie Starostwa przy al. Niepodległości 20 w Kraśniku w pok. nr. 306, III piętro.

 

Opublikowano: 06 października 2016 09:34

Kategoria: Przetargi

Wyświetleń: 1395

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany