Kraśnicki - malinowy powiat!

Podpisali umowę na realizację projektu partnerskiego

Od lewej Wicestarosta Janowski Michał Komacki, Starosta Janowski Pan Artur Pizoń, Marszałek Wojew (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu dzisiejszym, 3 września 2020 roku podczas uroczystego spotkania podpisano umowę na realizację projektu partnerskiego pod nazwą
„Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej przychodni specjalistycznej przy Alei Niepodległości 23 w Kraśniku”. Wartość projektu to 17 071 427,06 złotych oraz „Rewitalizacja terenu po dawnej Spółdzielni Roztocze przy ulicy Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych funkcji społecznych”. Wartość projektu to  15 735 957,96 złotych.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili:
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Kazimierz Choma
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Jerzy Bielecki
Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski
Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pani Anna Brzyska
Radna Województwa Lubelskiego Pani Anna Baluch
Radny Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Babisz
Radny Województwa Lubelskiego Ryszard Majkowski
Wicekurator Oświaty Pan Eugeniusz Pelak
Starosta Powiatu Kraśnickiego Pan Andrzej Rolla z Zarządem Powiatu w Kraśniku
Starosta Powiatu Janowskiego Pan Artur Pizoń z Zarządem Powiatu w Janowie Lubelskim
Wicestarosta Kraśnicki Pan Andrzej Cieśla
Radni Powiatu Kraśnickiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu w Kraśniku Panem Jackiem Dubielem
Burmistrz Miast Kraśnik Pan Wojciech Wilk
Burmistrz Urzędowa Pan Paweł Dąbrowski
Wójt Gminy Kraśnik Pan Mirosław Chapski
Wójt Gminy Gościeradów Pan Mariusz Szczepanik
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie Pani Elżbieta Spyra
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku Pani Katarzyna Skorupa
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach Pani Mariola Siek
Dyrektor Domu Dziecka w Kraśniku Pani Katarzyna Wójtowicz
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku Pan Michał Jedliński
Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku Pan Piotr Krawiec
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku Pani Ewa Nowak
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku Pani Iwona Rachoń
Dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim Anna Śmit
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie lubelskim Joanna Jaworska -Gumienik


Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla przedstawił zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Kraśnicki, natomiast Starosta Janowski Artur Pizoń opowiedział o zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez Powiat Janowski.

"W ramach projektu „Rewitalizacja terenu po dawnej Spółdzielni „Roztocze” przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych funkcji społecznych” planuje się odnowienie zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadzącej do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych, technicznych i środowiskowych. Obejmuje on rewitalizację obszaru poprzemysłowego po dawnej Spółdzielni ,,Roztocze” znajdującym się przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim na potrzeby Centrum wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w skład którego wejdzie:
1) Środowiskowy Dom Samopomocy oraz
2) Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Kompleks budynków w ramach rewitalizacji zostanie poddany pracom remontowym, odtworzeniowym wraz z wykonaniem niezbędnej  przebudowy, rozbudowy i wyburzeń mających na celu zmianę sposobu użytkowania oraz dopasowanie obiektów do nowej funkcji.  
Zmiana sposobu użytkowania zakładać będzie adaptację budynków w celu stworzenia nowego modelu usług publicznych, podniesie jakość wsparcia oferowanego osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz z zaburzeniami psychicznymi.
Centrum wsparcia dla osób niepełnosprawnych będzie świadczyć usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Utworzone Centrum wsparcia dla osób niepełnosprawnych skierowane jest do 100 użytkowników to jest 50 osób objętych opieką w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 50 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej".- Starosta Janowski Artur Pizoń


"W ramach projektu "Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni specjalistycznej przy
Al. Niepodległości 23 w Kraśniku planuje się rewitalizację obszaru po dawnej Przychodni specjalistycznej na potrzeby Środowiskowego Centrum Wsparcia w Kraśniku.
Założeniem projektu jest utworzenie w zrealizowanym budynku placówki, której celem będzie włączenie do życia społecznego osób niepełnosprawnych, będących pod stałą opieką rodziny,
poprawiając jednocześnie osobom niepełnosprawnym dostęp do usług społecznych, kulturalnych
i rekreacyjnych.
Tym samym pozwoli to rodzinom opiekującym się, na podjęcie pracy zawodowej czy podjęcie innej aktywności, która przyniesie korzyść jej i osobom zależnym.
W wyniku realizacji projektu w miejscu obiektu o znacznym stopniu degradacji, stworzona zostanie nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura opiekuńcza dostępna dla potrzebujących w równym stopniu.
W strukturze Środowiskowego Centrum Wsparcia będzie działać:
    1) Ośrodek Wsparcia, w tym:
    a) Środowiskowy Dom Samopomocy  typu D dla osób z Autyzmem
i niepełnosprawnością sprzężoną. Uczestnikami placówki będą osoby, które ukończyły edukację, mają zdiagnozowany Autyzm i/lub niepełnosprawność sprzężoną,
    b) Środowiskowy Dom Samopomocy typu C, który będzie wspierał osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, czyli osoby starsze z objawami demencji starczej, chorobą alzheimera, itp.
    2) Centrum Opiekuńczo Mieszkalne na bazie ośrodków wsparcia OW:
    a) dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
    b) dla osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
W „COM” będzie zlokalizowana infrastruktura do realizacji:
    • opieki całodobowej wytchnieniowej, w której przyjmuje się budowę 6 kompleksów mieszkaniowych,
    • usługi dziennej opieki wytchnieniowej. W ramach działania dziennej opieki wytchnieniowej uczestnicy będą korzystać z bazy lokalowej Ośrodków Wsparcia.
Liczba osób korzystających z infrastruktury obiektu: ok. 75 osób/rok."- Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla


Umowy na realizację projektu partnerskiego podpisali:
-Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski
-Starosta Kraśnicki Pan Andrzej Rolla
-Starosta Janowski Pan Artur Pizoń
-Wicestarosta Kraśnicki Andrzej Cieśla
-Wicestarosta Janowski Michał Komacki


Podczas spotkania można było obejrzeć wizualizację projektu Środowiskowego Domu Wsparcia w Kraśniku. Był to także ostatni moment żeby zobaczyć obecny stan infrastruktury tego budynku, który przez 8 lat popadał w ruinę.

AW

Opublikowano: 03 września 2020 14:49

Kategoria: Aktualności

Podpisali umowę na realizację projektu partnerskiego

Wyświetleń: 731

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.