Kraśnicki - malinowy powiat!

PODSUMOWANIE TYGODNIA: Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium

Grafika - Budynek Starostwa Powiatowego w Kraśniku (link otworzy duże zdjęcie)

30 czerwca odbyła się najważniejsza w roku sesja Rady Powiatu. Miesiąc czerwiec jest czasem, kiedy radni podsumowują wykonanie budżetu za poprzedni rok kalendarzowy. W pierwszej kolejności dokonują oceny raportu o stanie powiatu a następnie sprawozdanie finansowe. Rezultatem dyskusji jest udzielenie absolutorium i wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium. Decyzja komisji została przedstawiona Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu, którego projekt został przyjęty jednogłośnie przez Radę Powiatu w 2018 roku. Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu nie było jednak jednomyślne.

W 2019 roku Rada Powiatu podjęła 11 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu. Ostatecznie dochody zostały zaplanowane na kwotę 126 111 549,30 zł, a wykonane w 94,42%, czyli na kwotę 119 071 400,27 zł. Planowane  wydatki opiewały na kwotę 134 171 870,05 zł, a wykonanie na 122 823 763,77 zł (92,86%).

Należy zwrócić uwagę, że to kolejny rok z wynikiem ujemnym oraz zaciągniętym kredytem. Na koniec roku 2019 budżet powiatu zamknął się deficytem w wysokości 3 752 363,50 zł, w 2018 roku strata wyniosła 6 712 160,24 zł. Zobowiązania powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku wyniosły 24 012 016,44 zł. W roku 2018 został zaciągnięty kredyt w wysokości 9 500 000,00 zł, a w 2019 roku w wysokości 4 000 000,00 zł.

Radni Rady Powiatu w Kraśniku pozytywnie podsumowali wykonanie budżetu za rok 2019 jak i realizacje zadań inwestycyjnych.

- Powiat potrzebuje zrównoważonego budżetu. W związku z czym należy unormować sytuację szpitala oraz oświaty. Bez tych działań jest to niemożliwe. Zadania zaplanowane na kolejne lata z pewnością będą nakierowane na ustabilizowanie sytuacji na obydwu płaszczyznach. - podkreśla Członek Zarządu Powiatu Roman Bijak.


- Rok 2019 był wytężonym czasem pod względem inwestycji. Świadczy o tym suma wydatków na ponad 26 milionów złotych. Niektóre z nich to: przebudowa drogi Nr 2701L (Dzierzkowice – Księżomierz) na kwotę 3 636 980,94 zł, rozbudowa Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku o warsztaty kształcenia praktycznego na kwotę 4 727 965,33 zł, roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach na kwotę 1 409 879,53 zł, termomodernizacja powiatowych budynków użyteczności publicznej o wartości 2 441 764,85 zł. - dodaje Roman Bijak.

Na uwagę zasługują również przedsięwzięcia rozpoczęte w latach ubiegłych realizowane przez Powiat Kraśnicki z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 15 080 588,57 zł, np.: cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kraśnickiego.


- Był to rok ciężkiej pracy Zarządu Powiatu dla dobra społeczności lokalnej. Zdając sobie sprawę z wielu ograniczeń, w tym finansowych,  Zarząd Powiatu starał się, aby mieszkańcy powiatu byli usatysfakcjonowani z podejmowanych działań i pozytywnie ocenili funkcjonowanie administracji powiatowej, w tym realizację ustawowych zadań. - podsumowuje Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.

Opublikowano: 03 lipca 2020 17:24

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 258

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany