Kraśnicki - malinowy powiat!

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem zmian w szkołach i placówkach do wakacji

Grafika kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem zmian w szkołach i placówkach do wakacji zgodnie z wytycznymi Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Stopniowo uruchomiona zostaje praca szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane formy kształcenia praktycznego

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchomiony został trzeci etap stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie.


Przywrócona zostanie również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym, a w kolejnych tygodniach zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej. Umożliwiona zostanie również realizacja praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Od początku najbliższego tygodnia otwarte zostaną schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu. Wróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć. Będzie możliwość realizowania zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.

Zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów zawodowych

Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się zdalnie. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań:
- konieczna jest zgoda słuchacza,
-w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego.
Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.
Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Zajęcia praktyczne z nauki jazdy pojazdami silnikowymi w branżowych szkołach I stopnia

Uczniowie, którzy nie mogą realizować zajęć zdalnie -klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:
    • motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;
    • samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);
   • traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.


Warunki, które muszą być spełnione:

- wymagana jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Natomiast kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Praktyki zawodowe u pracodawców dla części uczniów technikum

Od 4 maja br. uczniowie technikum będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowych form realizacji praktyk zawodowych. Natomiast od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

Od poniedziałku, 18 maja br. przywrócona została możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.
Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Otwarcie schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne


Otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają również placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów m.in. młodzieżowe domy kultury, placówki młodzieżowe, ogniska pracy pozaszkolnej oraz placówki specjalistyczne.


Placówki te realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe, a także rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funkcji opiekuńczej nad dziećmi. Stąd decyzja o powrocie tych jednostek systemu oświaty do pracy stacjonarnej. Będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.


Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany zostanie obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.

Apelujemy do dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Prosimy wspierać uczniów z orzeczeniami i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

W kolejnych tygodniach na bieżąco będziemy informować Państwa o stopniowym powrocie do stacjonarnego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, a także przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć.

AW

Opublikowano: 19 maja 2020 10:00

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 449

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany