Kraśnicki - malinowy powiat!

Zapraszamy do składania ofert - zmiana treści

Grafika - Herb Powiatu Kraśnickiego (link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Powiatu w Kraśniku na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu dla 20 uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku w zakresie „Uprawnienia SEP do 1 kV” (2 gr. × 10 os. × 5 godz.) w ramach projektu pn. „Nowe umiejętności szansa na sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020; Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

UWAGA! Zmiana treści ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERT na organizację i przeprowadzenie kursu dla 20 uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku w zakresie „Uprawnienia SEP do 1 kV” (2 gr. × 10 os. × 5 godz.) w ramach projektu pn. „Nowe umiejętności szansa na sukces”.


Zamawiający - Powiat Kraśnicki informuje, że w zaproszeniu Punkt  IX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ppkt 1-2 otrzymuje brzmienie:

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty e-meil na adres: itokarzewska@powiatkrasnicki.pl, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik w terminie do dnia 20.03.2020 r. do godz. 10:00.
  2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia.

Opublikowano: 12 marca 2020 15:30

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Załącznik - Zaproszenie do złożenia ofert (skan) [204.2 KB]

Załącznik nr 1 do zaproszenia - Formulaz ofertowy [70.5 KB]

Załącznik - Wzor umowy [46.3 KB]

Załącznik - Oświadczenie wykonawcy [62.05 KB]

Załącznik - Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych [52.5 KB]

Wyświetleń: 538

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany