Kraśnicki - malinowy powiat!

Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego

Grafika - Czerwony Guzik Życia (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 6 listopada 2017 roku została podpisana umowa Nr 17/RPLU.11.02.00-06-0032/17-00 o dofinansowanie projektu „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubleskiego na lata 2014 -2020, Oś piorytetowa 11 Włączenie społeczene, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Umowa została zawarta   pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Kraśnickim.

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Całkowita wartość projektu 883.970,43 zł
Dofinansowanie RPO WL 839.771,90 zł
Wkład własny Powiatu Kraśnickiego: 44.198,53 zł wraz z 9 miastami i gminami (miasto i gmina Annopol, gmina Gościeradów, gmina Kraśnik, gmina Szastarka, gmina Trzydnik Duży, miasto i gmina Urzędów, gmina Wilkołaz, gmina Zakrzówek, gmina Dzierzkowice)

    Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych, poprawa warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej 135 niesamodzielnych osób (56 osób z niepełnosprawnością, 103 osób z obszarów wiejskich), które ze względu na wiek, stan zdrowia / niepełnosprawność wymagają opieki, poprzez realizację indywidualnych i kompleksowych zintegrowanych usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu wspomagającego.
    Dzięki realizacji Projektu 135 osób  w wieku 50+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych usługami społecznymi oraz zostaną one objęte całodobową usługą monitoringu systemem przywoławczym (teleopieka).
    W celu poprawy sytuacji osób starszych, w tym niepełnosprawnych Projekt zakłada objęcie tych osób pomocą w postaci usługi elektronicznego całodobowego monitoringu w ich miejscu zamieszkania. Usługa ta będzie ważnym elementem wspierającym usługi opiekuńcze, gdyż zapewni szybką i skuteczną reakcję w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.
    W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie do Teleopieki (135 sztuk), tzw. „bransoletki życia”, które będą wypożyczane poszczególnym osobom zainteresowanym udziałem w Projekcie. W ramach zadania zostanie zapewniona usługa całodobowego monitoringu systemu przywoławczego – teleopieki. Bransoletka posiada funkcję nadajnika (przypomina zegarek). Jest wodoodporna. Na nadajniku zamieszczone są następujące dane: dane osobowe, wiek, grupę krwi, uczulenia, zdiagnozowane choroby, przepisane leki, dane kontaktowe najbliższych osób. Wyposażona jest w alarmowy Przycisk Życia, który pozwala pacjentowi połączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i wezwać pomoc. Czujnik umieszczony w bransoletce wykrywa utratę przytomności lub upadek i automatycznie alarmuje Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Jej zakup umożliwi wsparcie usług opiekuńczych i zapewni możliwość szybkiej i skutecznej reakcji w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.
    Aby cały system teleopieki działał sprawnie, gdyby bransoletka dała sygnał o niepokojących objawach potrzebna będzie natychmiastowa pomoc, w tym celu dla 40 osób zostaną przeprowadzone szkolenia z pierwszej pomocy.
    Ponadto zostaną zrealizowane cykle warsztatów zapobiegających niepożądanym zjawiskom w zachowaniu ludzi starszych, prowadzące do ich wyalienowania, wykluczenia z lokalnej społeczności, redukowanie przypadków niedostosowania społecznego oraz zwiększenie szansy na ponowne podjęcie aktywności społecznej.
I. „Profilaktyka Udarowa”.
II. „Rozruszaj stawy”.
III. „Zdrowy styl życia i jedzenia”.
IV. Warsztaty komputerowe.
V. Integracja kulturalna.
VI. Psychologiczne wsparcie grupowe oraz indywidualne.
VII. Wsparcie sąsiedzkie.
    Powiat Kraśnicki oraz Miasta i Gminy, na terenie których realizowany jest Projekt, będą ponosiły koszty związane z obsługą Projektu i utrzymaniem oraz eksploatacją zakupionego wyposażenia, co najmniej przez okres trwałości Projektu. Okres trwałości Projektu jest równy okresowi realizacji Projektu. Środki finansowe gwarantujące stabilność finansową w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji pochodzić będą z budżetu gmin / powiatu. Nie planuje się pobierania żadnych opłat.
    W dniu 28 lutego 2018 roku Uchwałą Nr 128-644/2018 Zarządu Powiatu w Kraśniku został przyjęty Regulamin rekrutacji i uczesnictwa w Projekcie pn.: “Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”.
    W związku z tym w dniu 5 marca 2018 roku (poniedziałek) rozpoczyna się proces rekrutacji, który potrwa do dnia 20 marca 2018 roku (wtorek). Regulamin dostępny jest w siedzibie Biura Projektu Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, pokój 201, na stronie internetowej Urzędu oraz w urzędach miasta i gmin biorących udział w Projekcie, jak również ich stronach internetowych, w ośrodkach opomocy społecznej z terenu miast i gmin biorących udział w Projekcie. Dodatkowo pracownicy ośrodkow pomocy społecznej odwiedzą wszystkie osoby z niepełnosprawnością / niesamodzilne i przedstawią im ofertę udziału w Projekcie.

ue.png

Opublikowano: 05 marca 2018 13:35

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie [924.26 KB]

Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku - Czerwony Guzik Życia [347.29 KB]

Wyświetleń: 1576

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany