Kraśnicki - malinowy powiat!

Środowiskowy Dom Samopomocy

Kategorie: Pomoc społeczna

Opis: Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo oraz przewlekle psychicznie chorych. Służy osobom niepełnosprawnym w utrzymaniu ich jak najdłużej w środowisku społecznym i rodzinnym, wspiera rodziny w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz oparcie społeczne.

Dom jest placówką dziennego pobytu zapewniającą uczestnikom:

- Jeden gorący posiłek
- Opiekę pielęgniarską oraz wsparcie psychiatryczne
- Poradnictwo psychologiczne
- Treningi funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności społecznych
- Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
- Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
- Niezbędną opiekę
- Terapię ruchową w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację
- Rozwój zainteresowań

Do dyspozycji uczestników Domu są następujące pracownie:

- Życia codziennego
- Kulinarna
- Informatyczna
- Rękodzieła
- Arteterapii
- Umiejętności społecznych
- Terapii ruchem

Osoby uczęszczające do Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez kadrę wykwalifikowanych terapeutów, na których:

- Poznają i rozwijają swoje zainteresowania
- Rozwijają umiejętności niezbędne do samodzielnego życia
- Uczestniczą w imprezach kulturalnych
- Otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz otrzymują pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

Jak zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu samopomocy?

Należy złożyć podanie do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wraz z kompletem n/w dokumentów:

- Zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych a w przypadku osób upośledzonych należy dołączyć zaświadczenie od psychologa o stopniu upośledzenia umysłowego
- Zaświadczenie lekarz

Lokalizacja:

Województwo: lubelskie

Powiat: kraśnicki

Gmina: Kraśnik

Adres: ul. Grunwaldzka 6

Miejscowość: Kraśnik

Kod pocztowy: 23-210

Dane kontaktowe:

www: http://www.sds-krasnik.powiatkrasnicki.pl/

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.