Kraśnicki - malinowy powiat!

powiatowe_biuro_tabliczka_srednijpg [300x212]

Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie


Zakres działań PBBL będzie m.in. polegał na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu przy realizacji zadań związanych z promocją gospodarczą, obsługą inwestorów i eksporterów, a także z rozwojem przedsiębiorczości w regionie. Funkcjonowanie Biur ma się opierać na współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i poszczególnych powiatów województwa lubelskiego przy współudziale szeroko rozumianych instytucji otoczenia biznesu.


Cele:

1. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw) z terenu województwa lubelskiego.

2. Świadczenie usługi informacji i promocji gospodarczej,
3. Udzielania wsparcia w zakresie działalności inwestycyjnej oraz zwiększania eksportu.


Zadania Powiatowego Biura Biznes Lubelskie:

 

1. Audyt potencjału inwestycyjnego, gospodarczego i społecznego regionu.
2. Organizacja wydarzeń promocyjno–informacyjnych, warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych dla przedsiębiorców, JST, IOB, jednostek naukowych.
3. Przygotowywanie szkoleń i doradztwa dedykowanego dla kadr zarządzających przedsiębiorstwami z terenu województwa lubelskiego, w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych i wspomagającego rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w kierunku eksportu produktów i usług.
4. Organizacja udziału przedsiębiorców, JST, IOB itd. w konferencjach, kongresach, forach i seminariach krajowych dotyczących inicjatyw klastrowych i innych form współdziałania.
5. Organizacja udziału przedsiębiorców, JST, IOB itd. w imprezach targowo – wystawienniczych regionalnych, krajowych i zagranicznych (w ujęciu branżowym i indywidualnym).
6. Organizacja zagranicznych misji gospodarczych na rynki kluczowe i wysokiej szansy dla obecnych i potencjalnych eksporterów z regionu.
7. Organizacja przyjazdowych wizyt studyjnych dla przedsiębiorców, JST, IOB i innych potencjalnych kontrahentów (krajowe i zagraniczne).
8. Opracowanie systemu przepływu oraz standaryzacji danych z zakresu informacji gospodarczej pomiędzy UMWL i instytucjami z regionu.
9. Opracowanie i zakup analiz, raportów, i innych dokumentów ogólnodostępnych i branżowych.
10. Zapewnienie sprawnego systemu wsparcia oferowanego przedsiębiorcom w zakresie podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji lub rozwoju działalności eksportowej.
11. Stworzenie wysokiej jakości, ogólnie dostępnej bazy danych dotyczącej publicznych i prywatnych terenów inwestycyjnych.
12. Opracowanie oraz aktualizacja bazy danych przedsiębiorców z regionu poszukujących inwestorów zewnętrznych.
13. Monitoring potrzeb przedsiębiorców z regionu, w zakresie poszukiwania zewnętrznych odbiorców produktów i usług oraz zakup dostępu do krajowych i międzynarodowych baz.
14. Organizacja wydarzeń oraz kampanii promocyjnych w celu prezentacji dobrych praktyk, dotyczących rozwoju przedsiębiorczości/sektorów kluczowych oraz wysokiej szansy.
15. Promocja dobrych praktyk – dotyczy firm, które zainwestowały na Lubelszczyźnie.
16. Realizacja kampanii promocyjnej kierowanej do środowisk biznesowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, naukowych i mieszkańców regionów.
17. Promocja gospodarczego wizerunku województwa lubelskiego podczas kluczowych wydarzeń i imprez w regionie i w kraju.
18. Opracowanie założeń kontynuacji i realizacji programu promocji marek regionalnych.
19. Promocja potencjału eksportowego Lubelszczyzny.
20. Promocja oferty inwestycyjnej województwa lubelskiego.
21. Podejmowanie działań w zakresie marketingu bezpośredniego oraz innych działań promocyjno–informacyjnych, kierowane do środowisk biznesowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, naukowych i mieszkańców innych krajów.

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Al. Niepodległości 20
23-204 Kraśnik


Imię nazwisko: Michał Lenartowicz
e-mail: mlenartowicz@powiatkraśnicki.pl
tel. 81 826 17 86

mapka_powiaty_biura_biznes_lubelskie_srednijpg [300x341]

 

 

efrr_kolor_z_tekstem_srednijpg [300x44]

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.