Kraśnicki - malinowy powiat!

logojpg [660x85]

"Nowe umiejętności szansą na sukces”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego 350 uczniów do wymagań rynku pracy oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 26 nauczycieli. Projekt realizowany jest od 1 VII 2017 do 31 VIII 2020.
Wsparcie przewidziane w projekcie zostało zaplanowane dla szkół i placówek kształcenia zawodowego w Powiecie Kraśnickim.
Cel główny będzie realizowany poprzez zwiększenie współpracy 6 szkół zawodowych z pracodawcami do VIII 2020 r, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 350 uczniów, umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 26 nauczycieli przedmiotów zawodowych, poprawa warunków nauczania w 6 szkołach powiatu kraśnickiego.
Cele zostaną zrealizowane poprzez:

  •  dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
  •  kursy dające dodatkowe uprawnienia dla uczniów,
  •  współpracę szkół objętych projektem ze szkołami wyższymi w zakresie aktualizacji wiedzy nauczycieli (studia podyplomowe, szkolenia, kursy), 
  • współpracę z pracodawcami w zakresie organizacji dodatkowych staży/praktyk
  • wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny, dostosowany do potrzeb rynku pracy sprzęt.

Zapewniony zostanie równy dostęp wszystkim uczestnikom projektu.

Wartość projektu to kwota 1 927 237,67 zł
Kwota dofinansowania 1 734 513,90 zł

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

INFORMACJE DODATKOWE
Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Kraśnik
Al. Niepodległości 20
23 – 204 Kraśnik
pokój 202


logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany