Kraśnicki - malinowy powiat!

 logojpg [660x85]

 

Projekt „Pewnym krokiem w przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje realizowany jest w okresie od 01.08.2017 r. do 30.08.2019 r. przez Referat Planowania i Koordynacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kraśniku we współpracy z Zespołem Szkół Nr 3 w Kraśniku.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 439 294,40 zł, w tym wartość dofinansowania to 1 295 364,96 zł, wkład własny pieniężny Powiatu Kraśnickiego – 101 329,44 zł, wkład własny niepieniężny Powiatu Kraśnickiego – 42 600 zł.

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku (Technikum Nr 3 i Branżowej Szkole I stopnia nr 2).

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego 324 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku do wymagań rynku pracy, podniesienie kompetencji i kwalifikacji 12 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu i podniesienie jakości kształcenia 2 szkół – Technikum Nr 3 i Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w Kraśniku.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

 • udział uczniów w dodatkowych zajęciach specjalistycznych;
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego
  oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych;
 • organizację dla uczniów staży i praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami;
 • wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych szkół objętych projektem.
  Projekt obejmie uczniów:
 • klas I – III Technikum: technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik urządzeń
  i systemów energii odnawialnej;
 • klas I - II Branżowej Szkole I stopnia nr 2: mechanik pojazdów samochodowych;

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. Współpracę z pracodawcami – organizacja płatnych staży (160 uczniów kl. I-III Technikum) i praktyk (80 uczniów kl. I-II Branżowej Szkole I stopnia nr 2);
 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 244 uczniów Technikum Nr 3;
 2. Wsparcie dla uczniów zwiększające ich szanse na rynku pracy (60 uczniów z najlepszymi wynikami z zajęć specjalistycznych odbędzie kursy dające dodatkowe uprawnienia);
 3. Współpracę szkół ze szkołami wyższymi – studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla 12 nauczycieli.
 4. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych o wartości ogółem ok. 294 000,00 zł.

Powyższy projekt jest ściśle powiązany z projektem pt. „Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku o warsztaty kształcenia praktycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

INFORMACJE DODATKOWE

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Kraśnik

Al. Niepodległości 20

23 – 204 Kraśnik

pokój 202

 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.