Kraśnicki - malinowy powiat!

logojpg [660x85] 

 

Projekt „Pewnym krokiem w przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje realizowany jest w okresie od 01.08.2017 r. do 30.08.2019 r. przez Referat Planowania i Koordynacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kraśniku we współpracy z Zespołem Szkół Nr 3 w Kraśniku.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 439 294,40 zł, w tym wartość dofinansowania to 1 295 364,96 zł, wkład własny pieniężny Powiatu Kraśnickiego – 101 329,44 zł, wkład własny niepieniężny Powiatu Kraśnickiego – 42 600 zł.

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku (Technikum Nr 3 i Branżowej Szkole I stopnia nr 2).

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego 324 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku do wymagań rynku pracy, podniesienie kompetencji i kwalifikacji 12 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu i podniesienie jakości kształcenia 2 szkół – Technikum Nr 3 i Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w Kraśniku.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

 • udział uczniów w dodatkowych zajęciach specjalistycznych;
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego
  oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych;
 • organizację dla uczniów staży i praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami;
 • wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych szkół objętych projektem.
  Projekt obejmie uczniów:
 • klas I – III Technikum: technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik urządzeń
  i systemów energii odnawialnej;
 • klas I - II Branżowej Szkole I stopnia nr 2: mechanik pojazdów samochodowych;

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. Współpracę z pracodawcami – organizacja płatnych staży (160 uczniów kl. I-III Technikum) i praktyk (80 uczniów kl. I-II Branżowej Szkole I stopnia nr 2);
 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 244 uczniów Technikum Nr 3;
 2. Wsparcie dla uczniów zwiększające ich szanse na rynku pracy (60 uczniów z najlepszymi wynikami z zajęć specjalistycznych odbędzie kursy dające dodatkowe uprawnienia);
 3. Współpracę szkół ze szkołami wyższymi – studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla 12 nauczycieli.
 4. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych o wartości ogółem ok. 294 000,00 zł.

Powyższy projekt jest ściśle powiązany z projektem pt. „Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku o warsztaty kształcenia praktycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

INFORMACJE DODATKOWE

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Kraśnik

Al. Niepodległości 20

23 – 204 Kraśnik

pokój 202

 

 

logojpg [660x85]INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
PROJEKT PN. "PEWNYM KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ"


    Program staży i praktyk u pracodawców dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Powiecie Kraśnickim to kolejny projekt pn.: "Pewnym krokiem w przyszłość" realizowany przez Powiat Kraśnicki na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -  Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2017 r. do 30.08.2019 r. przez Referat Planowania i Koordynacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kraśniku we współpracy z Zespołem Szkół Nr 3 w Kraśniku.
    Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu w powiecie kraśnickim poprzez staże i praktyki z pracodawcami sprzyjające bardziej praktycznemu przygotowaniu 240 uczniów do potrzeb rynku pracy i przyszłej pracy zawodowej.
Projekt obejmie uczniów:
a) klas I – III Technikum Nr 3 w Kraśniku: technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej;
b)  klas I - II Szkoły Branżowej I st Nr 2 w Kraśniku: mechanik pojazdów samochodowych.
    Wsparcie obejmuje placówki kształcenia zawodowego na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa lubelskiego (informatyka, mechanika, elektrotechnika, hotelarstwo). Każdy z uczniów będzie miał możliwość odbycia płatnych staży/praktyk w wymiarze 4 tygodni w okresie wakacji. W czasie stażu, który dotyczy nabycia, pogłębienia i doskonalenia wiedzy zdobytej w czasie nauki szkolonej i odbywa się w wymiarze 160 godzin (4 tygodnie) pod nadzorem opiekuna stażu/praktyk i na podstawie sporządzonego planu stażu/praktyk, uczestnicy stażu/praktyk (uczeń) otrzymują również materiały szkoleniowe, ubrania ochronne, badania lekarskie, ubezpieczenie, które są finansowane ze środków projektowych. Pracodawcy mają możliwość zgłoszenia miejsc stażu/praktyk dla uczniów, uwzględniając jednak możliwości organizacyjne firmy.
Opiekun stażu/praktyk – to osoba wskazana przez pracodawcę, maksymalnie może mieć 6 uczniów pod opieką a minimalnie dwóch. Prowadzi indywidualny nadzór nad odbywaniem stażu/praktyk przez ucznia. Projekt przewiduje refundację pracodawcy całości lub części wynagrodzenia opiekuna stażysty w zakresie odpowiadającym delegowaniu go do zadań związanych z opieką nad stażystą/praktykantem, ale nie więcej niż 500,00 zł (brutto) bądź refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktykanta w wysokości nieprzekraczającej 10% jego standardowego wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad stażystą/praktykantem), ale nie więcej niż 500,00 zł (brutto).


Zapraszamy do kontaktu tel. 48 81/826-73-95, mail: warsztatyzs3@wp.pl

 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.