Kraśnicki - malinowy powiat!

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

Piecza zastępcza jest również sprawowana w formie instytucjonalnej. Instytucjonalna piecza zastępcza
to placówka opiekuńczo - wychowawcza. Placówkę opiekuńczo - wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. 
Dziecko może być też umieszczone w przypadku, gdy zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku,
o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza spełnia wiele funkcji:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku o ile taka osoba jest przydzielona rodzinie;

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Na terenie powiatu kraśnickiego funkcjonują następujące placówki opiekuńczo - wychowawcze:

1. Dom Dziecka w Kraśniku - placówka całodobowa typu socjalizacyjnego, posiadająca 26 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 lat do ukończenia 25 roku życia. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce, w roku 2012 wynoszą 3.736,00 złotych.


2. Rodzinny Dom Dziecka w Kraśniku - placówka całodobowa typu rodzinnego, posiadająca 8 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w różnym wieku, umożliwia wspólne wychowanie i opiekę rodzeństwu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce, w roku 2012 wynoszą 2.410,00 złotych.


3. Wioska Dziecięca SOS w Kraśniku - placówka całodobowa typu rodzinnego, posiadająca 85 miejsc statutowych. Obejmuje opieką dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie rodzeństwu. Prowadzona i współfinansowana przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2012 wynoszą 2.700,00 złotych.


4. Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS w Kraśniku - placówka całodobowa typu socjalizacyjnego. Posiada 14 miejsc statutowych. Przebywa w niej młodzież, która ukończyła 16 lat. Placówka kontynuuje pracę i założenia wychowawcze przyjęte w Wioskach Dziecięcych SOS. Podejmuje działania zmierzające do całkowitego usamodzielnienia wychowanków oraz ich integracji w społeczeństwie. Prowadzona i współfinansowana przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce w roku 2012 wynoszą 2.700,00 złotych.

 

Najczęściej występującymi przyczynami decydującymi o umieszczeniu dziecka w placówkach są: zaniedbania rodziców w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz zagrożenia patologią społeczną i eurosieroctwo.


PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

W celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych , dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, prowadzonej w formie świetlicy. Świetlica zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce i organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Pobyt w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny i nieodpłatny. Na terenie naszego powiatu działają następujące niepubliczne placówki wsparcia dziennego:

 


1. 
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza prowadzona przez Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej - Oddziału w Kraśniku, ul. Ks. J. Popiełuszki 1, oraz jej filie w Stróży i w Zakrzówku,

 

2. Świetlica „Słońce na dłoni" prowadzona przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kraśniku, ul. Klasztorna 3.
Informacje o bieżącej działalności świetlicy dostępne są na stronie https://www.facebook.com/wolontariatkrasnik/.


logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany