Kraśnicki - malinowy powiat!

Środowiskowy Dom Samopomocy

Ma swoją siedzibę w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6

czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo oraz przewlekle psychicznie chorych. Służy osobom niepełnosprawnym w utrzymaniu ich jak najdłużej w środowisku społecznym i rodzinnym, wspiera rodziny w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz oparcie społeczne.

 

Dom jest placówką dziennego pobytu zapewniającą uczestnikom:

 • Jeden gorący posiłek
 • Opiekę pielęgniarską oraz wsparcie psychiatryczne
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Treningi funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności społecznych
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
 • Niezbędną opiekę
 • Terapię ruchową w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację
 • Rozwój zainteresowań

 

Do dyspozycji uczestników Domu są następujące pracownie:

 • Życia codziennego
 • Kulinarna
 • Informatyczna
 • Rękodzieła
 • Arteterapii
 • Umiejętności społecznych
 • Terapii ruchem

 

Osoby uczęszczające do Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez kadrę wykwalifikowanych terapeutów, na których:

 • Poznają i rozwijają swoje zainteresowania
 • Rozwijają umiejętności niezbędne do samodzielnego życia
 • Uczestniczą w imprezach kulturalnych
 • Otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz otrzymują pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

 

Jak zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu samopomocy?

Należy złożyć podanie do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wraz z kompletem n/w dokumentów:

 • Zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych a w przypadku osób upośledzonych należy dołączyć zaświadczenie od psychologa o stopniu upośledzenia umysłowego
 • Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie
 • Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/KRUS o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

 

Zaświadczenia od lekarzy, winny być wypełnione na drukach, które można pobrać u pracownika socjalnego ŚDS pok.119 w godz.8.00-15.00 lub ze strony internetowej www. republika.pl/sds_krasnik


Odpłatność za pobyt:

Udział w zajęciach w ŚDS jest odpłatny w przypadku, gdy:

 

1. Dochód na osobę samotnie gospodarującej przekracza 1355,00zł lub

 

2. Dochód na osobę w rodzinie przekracza 1140,00 zł

 

Odpłatność wówczas wynosi 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 5 % kwoty dochodu na osobę w rodzinie.

W przypadku, jeśli dochody wymienione w pkt. 1 i 2 nie przekraczają w/w kwot udział w zajęciach jest bezpłatny.


Podstawa prawna:

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r nr 238,poz.1586)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.17.07.2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r. poz.823)

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Domu można uzyskać u pracownika socjalnego pok. Nr 119,nr tel. 81 826 18 62 wew.52 lub na stronie internetowej ŚDS w Kraśniku.


logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany