Kraśnicki - malinowy powiat!

Banner Kapitał Ludzki Województwo Lubelskie [505x60]

INFRASTRUKTURA PRZESTRZENNA W POWIECIE KRAŚNICKIM

 

Projekt:

Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego

 

Beneficjent:

Powiat Kraśnicki

Wartość projektu:

5 965 500,00 zł

 

 

Kwota dofinansowania z EFRR:

 

 

5 070 675,00 zł

 

 

Kwota dofinansowania Głównego Geodety Kraju:

 

 

300 000,00 zł


Opis projektu:

 Projekt pn. „Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego” realizowany przez Powiat Kraśnicki w latach 2012-2014 współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.
 Realizacja projektu obejmuje budowę w Powiecie Kraśnickim infrastruktury systemu informacji przestrzennej (SIP) we wszystkich jego aspektach: informacyjnym (budowai aktualizacja baz danych), funkcjonalnym (budowa i wdrożenie aplikacji i portali) i technicznym (zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania).
 W wyniku zrealizowania projektu powstaną bazy danych wspierające działania związane z zarządzaniem Powiatem oraz zapewniające świadczenie usług w formie elektronicznej wraz ze zwiększeniem ich zakresu, dostępności i jakości, szczególnie pod kątem wykorzystania informacji przestrzennej.
 Gromadzone dane przestrzenne i opisowe będą dostępne w postaci zintegrowanej dla użytkowników wewnątrz Starostwa (poprzez sieć lokalną), jak również dla użytkowników zewnętrznych m. in.: urzędów gmin, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych, turystów, mieszkańców powiatu (poprzez Internetu, przy wykorzystaniu przeglądarki www). System będzie wykorzystywany również przez straże i służby odpowiedzialne za ład i bezpieczeństwo publiczne, szczególnie w sytuacji zagrożenia kryzysowego.
 Celem bezpośrednim projektu  pn. „Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego”  jest wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w jednostce administracji samorządowej z dodatkowym uwzględnieniem realizacji publicznych usług elektronicznych, poprzez rozbudowę zasobów informacyjnych, informatycznych oraz technicznych Powiatu Kraśnickiego.


Celami niniejszego projektu są :

1) osiągnięcie kompletności i możliwie najwyższej jakości kluczowych dla wszystkich użytkowników danych przestrzennych poprzez informatyzację i aktualizację zasobów źródłowych,
2) zwiększenie ilości i jakości usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku drogą elektroniczną jednostkom podległym, służbom i strażom, Gminom powiatu kraśnickiego, społeczeństwu, instytucjom i przedsiębiorstwom - poprzez wdrożenie nowych aplikacji i geoportali,
3) uzyskanie interoperacyjności z innymi węzłami IIP poprzez utworzenie metadanych geoinformacyjnych i ich publikację w portalu metadanych oraz wdrożenie usług INSPIRE, 
4) zwiększenie świadomości i wiedzy mieszkańców powiatu kraśnickiego i całego regionu w zakresie informacji przestrzennej, SIP, społeczeństwa informacyjnego oraz posługiwania się IIP poprzez budowę i wdrożenie portalu dedykowanego SIP,
5) stworzenie odpowiednio wydajnej, skalowalnej i zapewniającej bezpieczeństwo w zakresie dostępu do danych (także wrażliwych) infrastruktury technicznej dla ISIP-PK poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej i modernizację sieci teleinformatycznej Starostwa.

 Realizacja powyższych celów nie byłaby możliwa bez budowy w Starostwie Powiatowym w Kraśniku Systemu Informacji Przestrzennej, który za pomocą optymalnych procedur służących systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji umożliwi zgromadzenie w jednym miejscu danych przestrzennych oraz danych opisowych, wiążących się
z przestrzenią, pochodzących ze wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa.

Adres strony internetowej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego:
www.rpo.lubelskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Adresy korespondencyjne:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego,
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
email: drpo@lubelskie.pl, tel. 81 44 16 738, fax 81 44 16 740

Biuro Projektu:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
email: bisippk@powiatkrasnicki.pl, tel. 81 826 17 88, fax. 81 825 50 52

 

Banner Kapitał Ludzki Województwo Lubelskie [505x60]

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany