Kraśnicki - malinowy powiat!

Informacje o projekcie realizowanym przez Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku

 

 Projekt „Jesteśmy wyjątkowi – jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie” jest kontynuacją projektu, którego realizacja zakończyła się 31lipca 2010 rok. Realizowany jest przy współpracy z wydziałem humanistycznym, chemii, matematyki, fizyki i informatyki UMCS w Lublinie oraz z gimnazjami miejskimi w Kraśniku.

Projekt realizowany jest od 1 września 2010 roku do 28 lutego 2012 roku.

 

Cel projektu

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku poprzez wdrażanie programu rozwojowego szkoły opartego na stałej długofalowej współpracy placówki z UMCS w Lublinie.

 

Poprzez realizacje celu głównego projekt ma spełnić cele szczegółowe:

   1. Wyrównywanie i zwiększenie szans edukacyjnych uczniów LO związanych z kontynuacją edukacji z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w szkołach wyższego szczebla.
   2. Wyeliminowanie barier edukacyjnych z matematyki dla uczniów kraśnickich gimnazjów do roku 2011.
   3. Zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i językowych w grupie uczniów szczególnie uzdolnionych w tych kierunkach.
   4. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć laboratoryjnych i praktycznych na UMCS dla uczniów uzdolnionych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
   5. Promocja kształcenia na kierunkach matematycznych i przyrodniczych oraz pomoc w wyborze drogi kształcenia po szkole ponadgimnazjalnej.

 

Grupą docelowa projektu jest 101 uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz grupa 40 uczniów z klas III gimnazjów miejskich.

 

Zajęcia w ramach projektu

   1. Wykłady z języka polskiego
   2. Warsztaty literackie
   3. Zajęcia językowe – j. rosyjski, j. francuski, j. łaciński
   4. Wykłady z biologii – prowadzone przez pracowników naukowych UMCS
   5. Zajęcia laboratoryjne z biologii na UMCS
   6. Wykłady z chemii - prowadzone przez pracowników naukowych UMCS
   7. Zajęcia laboratoryjne z chemii na UMCS
   8. Wykłady z matematyki - prowadzone przez pracowników naukowych UMCS
   9. Ćwiczenia z matematyki, na terenie szkoły
  10. Wykłady z fizyki - prowadzone przez pracowników naukowych UMCS
  11. Zajęcia laboratoryjne z fizyki na UMCS
  12. Zajęcia z matematyki dla uczniów gimnazjów w liceum
  13. Pokazy dla gimnazjalistów podczas dni otwartych.
  14. Działanie Szkolnego Ośrodka Kariery

FINANSOWANIE:

Zajęcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w priorytecie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” (Priorytet IX) z podziałem na następujące działania:

Działanie 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Poddziałanie 9.1.2.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany