Kraśnicki - malinowy powiat!

Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku rozpoczął w dniu 15.11.2010 realizację Projektu „Szukamy naszych szans”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.  Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wysokość dofinansowania wynosi 205793 zł. Jego głównym celem jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych , lepsze przygotowanie do matury, olimpiad, konkursów oraz stworzenie warunków do rozwoju osobistego, samorealizacji i kreatywności uczniów.
Zajęcia prowadzone w ramach Projektu z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych są zróżnicowane, mają charakter wyrównujący wiedzę, jak też ją poszerzający. Ponadto wszyscy jego uczestnicy wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego. Poza zajęciami w szkole, szczególnie zainteresowani i uzdolnieni uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z nauk matematyczno-przyrodniczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajęcia te będą realizowane  w oparciu o nowatorskie metody modułowego  nauczania interdyscyplinarnego.

Projekt "Szukamy naszych szans" współfinansowany przez Unię Europejską
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.