Kraśnicki - malinowy powiat!

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku
23-204 Kraśnik, ul. Grunwaldzka 6
tel. 81 826 18 62 fax 81 826 18 64
Osoba kierująca: Iwona Rachoń
tel. 81 826-18-71

strona www: http://sds-krasnik.powiatkrasnicki.pl/

Informacje ogólne:

1. Typ placówki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku działa na podstawie Uchwały Nr LI-227/2006 Rady Powiatu z dnia 26.07.2006 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. ŚDS jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób:
- chorych psychicznie,
- wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych,
- osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, a dla osób
z lekkim tylko w przypadku gdy poza niepełnosprawnością intelektualną występują u nich inne sprzężone zaburzenia, szczególnie neurologiczne, mających poważne trudności
w życiu codziennym.
Z usług ŚDS mogą korzystać dzieci, młodzież i osoby dorosłe (w tym również seniorzy).
2. Okres działalności ŚDS.
ŚDS został utworzony z dniem 01.08.2006 r. Działalność rozpoczął z dniem 02.11.2006 r.
3. Cele ŚDS.
1. Wspieranie uczestników i ich rodzin w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego.
2. Stworzenie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego.
3. Doskonalenie umiejętności nabytych.
4. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
5. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczestnikom.
6. Integracja ze środowiskiem.
7. Rozwój zainteresowań.

Cele ŚDS realizowane są poprzez:
1. Opracowanie przez zespół wspierająco - rehabilitacyjny indywidualnego planu postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego, dostosowanego do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika.
2. Prowadzenie treningów.
2.1 Trening samodzielności - obejmuje podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia min:
- korzystanie z komunikacji miejskiej,
- umiejętność prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych,
- umiejętność korzystania z telefonów alarmowych,
- umiejętność zgłoszenia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,
- umiejętność załatwienia spraw w różnych instytucjach (poczta, przychodnia, bank, spółdzielnie mieszkaniowe itp.),
- umiejętność załatwiania spraw urzędowych, wypełniania dokumentów.
2.2 Trening samoobsługi m.in. dot. takich czynności jak:
- samodzielne jedzenie,
- samodzielne mycie się,
- ubieranie i załatwianie potrzeb fizjologicznych,
2.3 Trening zaradności życiowej i funkcjonowanie w codziennym życiu - m.in. dot. takich czynności jak:
- przygotowanie posiłków,
- pranie,
- dbanie o osobistą higienę i wygląd zewnętrzny,
- gospodarowanie pieniędzmi,
   - dokonywanie zakupów, nauka planowania zakupów, ćwiczenia z poznawaniem wartości pieniądza,
- dbanie o czystość i porządek w swoim otoczeniu.
2.4. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych obejmuje:
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych,
- aktywność i odpowiedzialność,
- motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości,
- kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności,
- aktywizację w celu znalezienia zatrudnienia – np. redagowanie życiorysów, listów motywacyjnych, trening rozmowy z pracodawcą.
2.5. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu:
- rozwijanie zainteresowań lektury czasopism i książek, filmami,
- rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich,
- motywowanie do wychodzenia na zewnątrz domu,
3. Terapię zajęciową np. zajęcia plastyczne, rękodzielnictwo, krawiectwo. Terapia zajęciowa rozwija umiejętności manualne, pobudzają do twórczości, uczą starannego
i estetycznego wykonania, poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczą koncentrację uwagi na danej czynności, rozwój wyobraźni, wrażliwości, poczucia estetyki.
4. Psychoterapię indywidualną i grupową mającą na celu rozwój takich cech jak: kreatywność, wytrwałość, zdolność do podejmowania decyzji, zwiększenia poczucia wspólnoty społecznej, odpowiedzialności, odwagi.
5. Pracę z rodziną polegającą na systematycznych kontaktach, wspieraniu rodzin
w trudnych sytuacjach życiowych, wspólne rozwiązywanie problemów i potrzeb uczestnika.
       6. Rehabilitację. Zajęcia maja na celu podtrzymywanie ogólnej sprawności ruchowej, usprawnienie jej oraz rozładowanie napięć psychicznych poprzez ćwiczenia manualne, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy sportowe i gry oraz spacery.

4. Placówka zapewnia:
- jeden gorący posiłek,
- opiekę pielęgniarską,
- porady psychologa, psychiatry,
- opiekę i bezpieczeństwo w trakcie zajęć,
- terapię zajęciową,
- treningi samodzielności, samoobsługi, zaradności życiowej,
- dostęp do kultury, oświaty i rekreacji,
- organizacje wolnego czasu.
5.Placówka dysponuje pracowniami:
- plastyczną,
- informatyczną,
- krawiecką,
- życia codziennego,
- rękodzieła,
- kulinarna,
- terapii ruchem.

6. Baza lokalowa.
ŚDS mieści się w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6. Obecnie wyremontowane są 2 sale terapeutyczne o powierzchni powyżej 50 m2 każda. W roku bieżącym będzie wyremontowanych 6 sal terapeutycznych, 3 sale o powierzchni powyżej 50 m2,
1 o pow. 72 m 2 i 1 o pow. 25 m2 oraz inne niezbędne pomieszczenia. W trakcie modernizacji budynku będzie również zainstalowana winda umożliwiająca dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.
Budynek ŚDS jest usytuowany w pobliżu lasu, posiada swoją działkę rekreacyjną.

7. Struktura zatrudnienia.
Struktura zatrudnienia w ŚDS wynika z Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Uchwałą Nr 15-31/2007 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 19.03.2007 r. W skład ŚDS wchodzą: dział wspierająco - terapeutyczny, dział medyczno-rehabilitacyjny, dział administracyjno-gospodarczy. Zadania działów określa powyższy Regulamin Organizacyjny.

8. Zespół wspierająco-rehabilitacyjny.
W ŚDS został powołany zespół wspierająco-rehabilitacyjny, który prowadzi postępowanie wspierająco-rehabilitacyjne. Zespół ma za zadanie tworzyć indywidualny plan postępowania uczestnika dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika. Plan zawiera: cel terapeutyczny uczestnika, sposób realizacji zamierzonych celów, określenie osób odpowiedzialnych za realizację planu.
Zespół wspierająco-rehabilitacyjny ocenia założony indywidualny plan postępowania wspierająco-rehabilitacyjny w tym przede wszystkim: postęp uczestnika w zakresie umiejętności życia codziennego, funkcjonowania interpersonalnego, realizację przeprowadzonych treningów, rozwój umiejętności twórczych i zdolności manualnych.
9. Źródło finansowania.
Prowadzenie i finansowanie ŚDS jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Lubelski zapewnia środki finansowe na bieżące koszty utrzymania ŚDS.
Koszt utrzymania jednego uczestnika wynosi 861,11 zł.

Odpłatność:

Pobyt w ŚDS jest odpłatny. Organ kierujący tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ustala odpłatność w uzgodnieniu z osobą kierowaną uwzględniając jej sytuację rodzinną, materialną i zdrowotną. Odpłatność za pobyt w ŚDS reguluje Uchwała Rady Powiatu Nr 11-20/2006
z dnia 06.12.2006 r.
Najniższa odpłatność wynosi 8,61 zł za miesiąc, a najwyższa zaś 34,44 zł. Dochód
z odpłatności przekazywany jest do budżetu Wojewody. Istnieje możliwość zwolnienia
z odpłatności za pobyt w przypadku, jeśli dochód uczestnika nie przekroczy 472 zł
w przypadku osób samotnie gospodarujących lub jeśli dochód nie przekroczy 351 zł
w przypadku osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Informacja o uczestnikach:

Obecnie z zajęć korzysta 22 osoby. Uczestnicy pochodzą z terenu Powiatu Kraśnickiego. Są to osoby z różnymi schorzeniami chorobowymi. Podział na grupy w poszczególnych pracowniach dostosowany jest do schorzeń jak  i potrzeb uczestników.
Aktualnie ŚDS posiada wolne miejsca, z których mogą skorzystać zarówno dzieci, młodzież, jaki i osoby dorosłe.

Plany i zamierzenia:

1. Modernizacja całego budynku ŚDS.
2. Utworzenie nowych pracowni:
- rehabilitacji,
- muzycznej,
- fotograficznej,
- przyrodniczej,
- teatralnej,
- choreoterapii.
3. Wyposażenie nowo utworzonych pracowni.
4. Utworzenie Klubu Samopomocy, którego głównym celem będzie przeciwdziałanie wykluczeni społecznemu, wsparcie osób z różnorodnymi problemami, pomoc
w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.
5. Utworzenie Ośrodka Wsparcia dziennego pobytu dla seniorów.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany