Kraśnicki - malinowy powiat!

Dyrektor PUP - Karolina Kondracka

Z-ca dyrektora - Andrzej Tybulczuk

23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20
tel. 81 826 18 11 do 23 
fax 81 825 51 99
e-mail: lukr@praca.gov.pl

Strona www: http://www.pup.krasnik.pl/

 

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00

 

Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 roku, Nr 106, poz. 668),
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczna (Dz. U. z 1998, Nr 133, poz. 872 ),
 • ustawa z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U . z 1998 r. nr 162, poz. 1126 ),
 • ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. z 2000, Nr 12, poz. 136 ),
 • ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami),
 • Decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2000 roku.
 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.


Do zakresu działania Urzędu należy wykonywanie zadań wynikających z :

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami),
 • przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • innych ustaw regulujących problematykę rynku pracy i bezrobocia,
 • polityki określonej przez samorząd powiatowy.


Urząd Pracy realizuje zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Kraśnickiego w zakresie:

 • ewidencji osób bezrobotnych i innych poszukujących pracy
 • pośrednictwa pracy i organizacji subsydiowanych miejsc pracy (prace interwencyjne, staże, inicjowane z inicjatywy uprawnionych instytucji i organizacji - roboty publiczne)
 • poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
 • organizacji dla osób uprawnionych szkoleń grupowych i indywidualnych
 • udzielania osobom bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie własnej działalności
 • wypłaty osobom uprawnionym: zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów stażowych, stypendiów szkoleniowych, dodatków szkoleniowych
 • migracji zarobkowej obywateli polskich
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.