Kraśnicki - malinowy powiat!

Dom Dziecka w Kraśniku
23-204 Kraśnik
ul. Wł. Sikorskiego 19

Sekretariat
tel./fax 81 825 69 80

Dyrektor - Katarzyna Wójtowicz
tel. 81 884 67 21

strona www: http://domdziecka-krasnik.powiatkrasnicki.pl/

 

Działalność

Dom Dziecka w Kraśniku jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej formy pieczy zastępczej.
Placówka posiada 26 miejsc statutowych i jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, a po uzyskaniu pełnoletności do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed 18 rokiem życia.
W wyjątkowych przypadkach może być umieszczone dziecko poniżej 10 lat, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa, nie wcześniej jednak niż przed ukończeniem 3 roku życia.
Podopiecznym zapewnia się warunki niezbędne do prawidłowego rozwoju psychofizycznego z uwzględnieniem zaspokajania potrzeb emocjonalnych kompensujących brak domu rodzinnego, odpowiednie warunki mieszkaniowe, całodzienne wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia dziecka.
Placówka opiekuje się dziećmi, których rodziny są w kryzysie, dba o prawidłowy rozwój podopiecznych i przygotowuje ich do samodzielnego życia w społeczeństwie. Ponadto placówka utrzymuje kontakty z rodzicami i innymi członkami rodziny wychowanków w celu tworzenia warunków do ich powrotu do rodziny pochodzenia.
Współpracuje również z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Ośrodkami Adopcyjno – Opiekuńczymi w celu pozyskania dla przebywających w placówce dzieci, rodzinnych form opieki i wychowania.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany