Kraśnicki - malinowy powiat!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku
23-204 Kraśnik, ul. Grunwaldzka 6
Dyrektor - Ewa Nowak


strona www: http://pcpr-krasnik.powiatkrasnicki.pl/

archiwalna strona www: www.pcpr.krasnik.pl
 
Dyrektor (pok. 122) - 81 826 18 72 (w. 16) 
Zastępca Dyrektora (pok. 126) – 81 826 18 64 (w. 17)
Dział ds. pomocy instytucjonalnej:
- stanowisko ds. domów pomocy społecznej (pok. 21) – 81 825 58 15 (w. 23)
- stanowisko ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych (pok. 105) – 81 826 18 64 (w. 12)
Dział ds. pomocy środowiskowej:  
- stanowisko ds. rodzin zastępczych (pok. 127) – 81 826 18 64 (w. 20)
- stanowisko ds. usamodzielnień (pok. 128) – 81 826 18 64 (w. 22) 
Dział ds. opracowywania programów pomocy rodzinie i interwencji kryzysowej oraz szkoleń i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej i doradztwa metodycznego (pok. 21) –  81 825 58 15 (w. 23)
Dział ds. rehabilitacji społecznej (pok. 30, 31) – 81 825 58 80 (w. 28, 38) 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (pok. 22, 24) – 81 825 58 15 (w. 25, 39)
  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku utworzone na mocy uchwały Rady Powiatu w Kraśniku Nr VII – 49/99 z dnia 28.04.1999r. jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu. Działa w oparciu o regulamin organizacyjny zatwierdzony uchwałą Zarządu Powiatu, który określa jego strukturę organizacyjną i zakres działania. PCPR jako jednostka organizacyjna realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej wyznaczone w szczególności ustawą z 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593), ustawą z 27.08.1997r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776) oraz całym katalogiem innych ustaw i przepisów wykonawczych.

Centrum wykonuje zadania:

   1. publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych,
   2. z zakresu administracji rządowej,
   3. wynikające z uchwał Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej (realizowanych przez PCPR) należą:

   1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
   2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
   3. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
   4. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
   5. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
   6. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
   7. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
   8. pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;
   9. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  10. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
  11. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  12. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
  13. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
  14. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
  15. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
  16. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
  17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
  18. sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;


Wśród zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat występują:

  1. pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
  2. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Efektywna i skuteczna realizacja tak rozległego zakresu zadań jest możliwa dzięki zasobom instytucjonalnym powiatu kraśnickiego, doświadczeniu i zaangażowaniu służb społecznych powiatu oraz temu, że problematyka socjalna posiada odpowiednio wysoką rangę w pracach samorządu. Nieocenione korzyści niesie również współpraca PCPR z różnymi instytucjami i organizacjami o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Biorąc pod uwagę zarówno zasoby instytucjonalne pomocy społecznej, jak i wysokość kosztów ponoszonych na ich utrzymanie oraz na zapewnienie pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, powiat kraśnicki zajmuje jedno z czołowych miejsc w województwie lubelskim. Większe wydatki na utrzymanie systemu pomocy społecznej ponoszą jedynie powiaty: lubelski – grodzki, bialski i krasnystawski. Dane te świadczą o tym, że powiat kraśnicki dysponuje jedną z najlepszych baz organizacyjnych pomocy społecznej na terenie województwa lubelskiego.

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie można podzielić na: instytucjonalne formy pomocy, środowiskowe formy pomocy, rehabilitacje społeczną, zadania wynikające z funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i inne.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.